BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translation rzeczownik

rzeczownik + translation
Kolokacji: 31
translation of one's work • translation of the New Testament • language translation • translation of works • translation of texts • ...
translation + rzeczownik
Kolokacji: 19
Translation Fund • translation service • translation work • translation process • translation program • ...
translation + czasownik
Kolokacji: 28
translation appears • translation includes • translation follows • translation exists • translation publishes • ...
czasownik + translation
Kolokacji: 40
include translations • provide translations • lose in translation • translation is published • translation is completed • ...
przymiotnik + translation
Kolokacji: 122
English translation • literal translation • French translation • German translation • Latin translation • new translation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. English translation = Tłumaczenie na język angielski English translation
  • In each case, he worked from someone else's literal translation.
  • And certainly it can't in itself break everything down to what we'd call a literal translation.
  • That at any rate is what their more or less literal translation comes to.
  • They are, however, not all literal translations of one another.
  • The literal translation of the name is the honey river.
  • Why did the literal translation of hot dog in French still sound strange to me?
  • First he types a few pages of literal translation into his computer.
  • A literal translation would be "to describe or write about the Earth".
  • Literal translation of the term from Japanese is "water skills".
  • A literal translation of the name to English is a stroll.
3. French translation = Francuskie tłumaczenie French translation
4. German translation = Niemieckie tłumaczenie German translation
5. Latin translation = Łacińskie tłumaczenie Latin translation
8. direct translation = bezpośrednie tłumaczenie direct translation
9. Spanish translation = Hiszpańskie tłumaczenie Spanish translation
10. Italian translation = Włoskie tłumaczenie Italian translation
11. complete translation = kompletne tłumaczenie complete translation
12. modern translation = współczesne tłumaczenie modern translation
14. Russian translation = Rosyjskie tłumaczenie Russian translation
16. rough translation = przybliżone tłumaczenie rough translation
18. Arabic translation = Arabski tłumaczenie Arabic translation
19. accurate translation = dokładny przekład accurate translation
20. Japanese translation = Japońskie tłumaczenie Japanese translation
21. Greek translation = Greckie tłumaczenie Greek translation
22. early translation = wczesne tłumaczenie early translation
23. partial translation = tłumaczenie częściowe, tłumaczenie fragmentaryczne partial translation
24. free translation = wolny przekład, wolne tłumaczenie free translation
25. full translation = pełne tłumaczenie full translation
26. Dutch translation = Holenderskie tłumaczenie Dutch translation
przyimek + translation
Kolokacji: 17
in translation • of translation • for translation • with translations • including translations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.