"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. get a ton = dostań tonę get a ton
4. make a ton = marki tona make a ton
5. rise to several tons = wzrost do kilku ton rise to several tons
8. lift several tons = podnieś kilka ton lift several tons
9. load with several tons = ładunek z kilkoma tonami load with several tons
11. find several tons = znajdź kilka ton find several tons
12. reduce by several tons = zredukuj do kilku ton reduce by several tons
13. receive several tons = otrzymaj kilka ton receive several tons
14. generate several tons = wytwórz kilka ton generate several tons
15. add several tons = dodaj kilka ton add several tons
16. reduce to several tons = zredukuj do kilku ton reduce to several tons
17. produce over several tons = wyprodukuj ponad kilkoma tonami produce over several tons
18. fill with several tons = napełnij się kilkoma tonami fill with several tons
20. see tons = zobacz tony see tons
21. raise tons = podnieś tony raise tons
22. load several tons = załaduj kilka ton load several tons
(7) estimate, value
Kolokacji: 2
(8) collect, store, harvest
Kolokacji: 3
(9) exceed, win
Kolokacji: 2
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.