"term" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

term rzeczownik

rzeczownik + term
Kolokacji: 102
prison term • jail term • slang term • search term • umbrella term • dollar term • peace term • life term • website term • ...
term + rzeczownik
Kolokacji: 75
term limit • term paper • term contract • term effect • term goal • ...
term + czasownik
Kolokacji: 105
term refers • term expires • term ends • term originates • term uses • term applies • term appears • term describes • term means • ...
czasownik + term
Kolokacji: 200
negotiate terms • offer terms • include terms • see the Terms • seek a term • run for a term • complete one's term • ...
przymiotnik + term
Kolokacji: 537
long term • short term • four-year term • general term • two-year term • five-year term • consecutive term • three-year term • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. four-year term = czteroletni termin four-year term
4. general term = ogólny termin general term
5. two-year term = dwuletni termin two-year term
6. five-year term = pięcioletni termin five-year term
7. consecutive term = kolejny termin consecutive term
8. three-year term = trzyletni termin three-year term
9. six-year term = termin sześć-rok six-year term
10. technical term = termin techniczny technical term
11. generic term = pojęcie nadrzędne generic term
12. simple term = prosty termin simple term
13. uncertain term = niepewny termin uncertain term
14. broad term = szerokie pojęcie broad term
15. real term = prawdziwy termin real term
16. practical term = praktyczny termin practical term
17. near term = koło terminu near term
18. better term = lepszy termin better term
19. legal term = termin prawniczy legal term
20. friendly term = przyjazny termin friendly term
21. one-year term = roczny termin one-year term
22. financial term = finansowy termin financial term
23. equal term = jednakowy termin equal term
24. specific term = określony termin specific term
25. economic term = gospodarczy termin economic term
27. relative term = względny termin relative term
28. derogatory term = uwłaczający termin derogatory term
29. favorable term = sprzyjający termin favorable term
30. unexpired term = niewygasły termin unexpired term
31. absolute term = wyraz wolny absolute term
32. common term = pospolity termin common term
33. political term = polityczny termin political term
34. similar term = podobny termin similar term
35. strong term = silny termin strong term
36. medical term = termin medyczny medical term
37. human term = ludzki termin human term
38. final term = termin ostateczny final term
39. current term = używany termin current term
40. military term = termin wojska military term
41. new term = nowy termin new term
43. modern term = współczesny termin modern term
44. good term = dobry termin good term
45. single term = jeden termin single term
46. possible term = możliwy termin possible term
47. old term = stary termin old term
49. seven-year term = siedmioletni termin seven-year term
50. Full website term = Pełny termin serwisu internetowego Full website term
51. pejorative term = pejoratywny termin pejorative term
52. staggered term = rozłożony w czasie termin staggered term
53. personal term = osobisty termin personal term
54. undisclosed term = nieujawniony termin undisclosed term
55. colloquial term = potoczny termin colloquial term
56. French term = Francuski termin French term
57. English term = Angielski termin English term
58. related term = powiązany termin related term
59. scientific term = termin naukowy scientific term
61. correct term = poprawny termin correct term
62. vague term = niejednoznaczne określenie vague term
63. bad term = zły termin bad term
64. historical term = historyczny termin historical term
65. original term = pierwotny termin original term
66. American term = Amerykański termin American term
67. musical term = muzyczny termin musical term
68. collective term = termin spółdzielni collective term
69. popular term = popularny termin popular term
70. maximum term = maksymalny termin maximum term
71. successive term = kolejny termin successive term
72. descriptive term = opisowy termin descriptive term
73. intimate term = termin serdecznego przyjaciela intimate term
74. Latin term = Łaciński termin Latin term
75. preferred term = woleć termin preferred term
76. German term = Niemiecki termin German term
77. eight-year term = ośmioletni termin eight-year term
78. formal term = formalny termin formal term
79. glowing term = jarzący się termin glowing term
80. religious term = religijny termin religious term
81. familiar term = wieczny termin familiar term
82. precise term = dokładny termin precise term
83. certain term = pewny termin certain term
84. harsh term = surowy termin harsh term
85. proper term = właściwy termin proper term
86. generous term = hojny termin generous term
87. only term = jedyny termin only term
88. appropriate term = odpowiedni termin appropriate term
89. key term = kluczowy termin key term
90. local term = miejscowy termin local term
91. exact term = dokładny termin exact term
92. minimum term = termin minimum minimum term
93. standard term = termin standard standard term
94. fixed term = termin ustalony fixed term
95. traditional term = tradycyjny termin traditional term
96. equivalent term = termin odpowiednika equivalent term
97. mathematical term = matematyczny termin mathematical term
98. easy term = łatwy termin easy term
99. entire term = cały termin entire term
100. positive term = pozytywny termin positive term
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
przyimek + term
Kolokacji: 29
to terms • in terms • on terms • with one's Terms • during one's term • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.