"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. stock market = giełda papierów wartościowych stock market
3. stock exchange = giełda papierów wartościowych stock exchange
4. stock option = prawo wykupu akcji po określonej cenie stock option
5. stock fund = fundusz akcji stock fund
6. stock offering = oferowanie akcji stock offering
7. stock index = indeks giełdowy stock index
9. stock car = stary samochód dostosowany do zawodów (połączonych z rozbijaniem pojazdów) stock car
10. stock trading = obrót akcjami, handel akcjami stock trading
11. stock trader = handlowiec towaru stock trader
12. stock split = podział akcji stock split
14. stock portfolio = portfel akcji stock portfolio
15. stock character = popularna postać fikcyjna stock character
16. stock company = spółka akcyjna stock company
17. stock dividend = dywidenda w formie akcji stock dividend
18. stock trade = towar handel stock trade
20. stock sales = kiermasze towaru stock sales
21. stock swap = zamiana towaru stock swap
22. Tokyo Stock Exchange = Giełda Papierów Wartościowych w Tokio Tokyo Stock Exchange
23. stock holding = dzierżawa towaru stock holding
24. stock market crash = krach giełdowy stock market crash
25. Toronto Stock Exchange = Toronto giełda papierów wartościowych Toronto Stock Exchange
26. stock sale = sprzedaż towaru stock sale
27. London Stock Exchange = Giełda papierów wartościowych londyńska London Stock Exchange
28. American Stock Exchange = Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych American Stock Exchange
29. stock value = wartość zapasów stock value
30. stock certificate = świadectwo posiadania akcji firmy stock certificate
31. stock transaction = operacja towaru stock transaction
32. stock purchase = zakup towaru stock purchase
33. stock buyback = wykup udziałów własnych stock buyback
34. stock broker = makler giełdowy stock broker
35. stock deal = transakcja giełdowa stock deal
37. stock performance = wykonanie towaru stock performance
38. stock ownership = akcjonariat stock ownership
40. stock quote = notowanie giełdowe, notowanie kursów na giełdzie stock quote
41. stock issue = emisja akcji stock issue
42. stock manipulation = manipulacja towaru stock manipulation
43. New York Stock Exchange = Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych New York Stock Exchange
44. stock investment = towar inwestycja stock investment
45. stock picker = zbieracz towaru stock picker
46. stock index future = przyszłość indeksu giełdowego stock index future
47. stock bond price = towar kurs obligacji stock bond price
48. stock market index = indeks giełdowy stock market index
49. Markets Stock price = Giełdy kurs akcji Markets Stock price
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.