ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(2) sell, trade, exchange, swap
Kolokacji: 6
(4) issue, print
Kolokacji: 2
1. take stock = rozważać szczegółowo take stock
3. receive stock = otrzymaj towar receive stock
4. find stocks = znajdź towary find stocks
5. borrow stock = wypożycz towar borrow stock
6. take in stocks = obejmij towary take in stocks
7. accept stock = przyjmij towar accept stock
8. receive in stock = otrzymaj na składzie receive in stock
9. obtain stock = uzyskaj towar obtain stock
(12) stand, hurt, lose, pay
Kolokacji: 4
(13) recommend, affect, involve
Kolokacji: 3
(14) list, split
Kolokacji: 2
(15) lift, raise, bid, call, manage
Kolokacji: 5
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.