"state" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

state rzeczownik

rzeczownik + state
Kolokacji: 345
United State • Ohio State • Washington State • Michigan State • Florida State • California State • Pennsylvania State • Oregon State • ...
state + rzeczownik
Kolokacji: 930
State Department • State Legislature • State University • state law • state highway • State Senate • state agency • state senator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. state law = prawo stanowe (prawo obowiązujące jedynie w określonym stanie) state law
  • His girls team lost the state championship by 1 point.
  • His high school team won a state championship in 1988 with a 14-1 record.
  • They would go on to win their first state championship.
  • He is also the first to win the state championship three times.
  • The team did however, go on to win the state championship in 1994, 1995, and 2000.
  • My father won the state championship two or three times.
  • In 192 they again went 14-0 and won the state championship.
  • He led his team to a state championship in 1987.
  • At the end of the season, they go on to the state championship.
  • His 1980 team won the state championship with a 14-0 record.
13. state park = stanowy park krajobrazowy state park
22. state trooper = funkcjonariusz policji stanowej (w USA) state trooper
23. state title = tytuł państwowy state title
27. state funding = finansowanie przez stan state funding
29. state regulator = regulator państwowy state regulator
31. state lawmaker = ustawodawca państwowy state lawmaker
32. State Colin = Państwo Colin State Colin
34. state assemblyman = członek zgromadzenia ustawodawczego państwowy state assemblyman
36. state subsidy = subwencja państwowa state subsidy
37. state statute = ustawa państwowa state statute
39. state lottery = loteria stanowa state lottery
44. state visit = wizyta państwowa state visit
45. State College = stanowa szkoła wyższa State College
48. state secret = tajemnica państwowa state secret
50. state prosecutor = prokurator państwowy state prosecutor
51. State Bar = Państwo Bar State Bar
52. state revenue = dochody państwa state revenue
54. state fund = fundusz państwowy state fund
56. state average = średnia krajowa state average
57. state tax = podatek państwowy state tax
58. state spending = wydatki państwowe state spending
60. state district = region państwowy state district
61. state dinner = oficjalny obiad na szczeblu rządowym state dinner
62. state standard = standard państwowy state standard
64. State Route = Państwo Trasa State Route
65. state line = granica stanu w USA state line
70. State Security = Bezpieczeństwo państwa State Security
71. State Bank = Bank stanowy State Bank
73. state hospital = szpital państwowy state hospital
74. state Grant = Grant państwowy state Grant
76. State Museum = Państwo Muzeum State Museum
77. state border = granica państwa state border
78. state forest = las państwowy state forest
80. State Street = Państwo Ulica State Street
81. state control = kontrola państwa state control
83. state religion = religia państwowa state religion
84. state judge = sędzia państwowy state judge
86. state power = władza państwowa state power
88. state approval = aprobata państwowa state approval
89. state contract = umowa państwowa state contract
90. state takeover = przejęcie państwowe state takeover
96. state chairman = przewodniczący państwowy state chairman
97. state worker = robotnik państwowy state worker
98. state politics = polityka państwa state politics
99. state history = historia państwa state history
100. State Library = Państwo Biblioteka State Library
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 111
state + czasownik
Kolokacji: 416
state ratifies • state bans • state enacts • state requires • state imposes • state adopts • state regulates • state faces • state plans • ...
czasownik + state
Kolokacji: 399
state called • return to the United States • come to the United States • move to the United States • live in the United States • ...
przymiotnik + state
Kolokacji: 649
southern state • independent state • mental state • Palestinian state • sovereign state • Jewish state • emotional state • princely state • ...
przyimek + state
Kolokacji: 48
such as the United States • outside of the United States • on behalf of the United States • along with the United States • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.