"similar" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

similar przymiotnik

similar + rzeczownik
Kolokacji: 964
similar situation • similar manner • similar fashion • similar problem • similar result • similar effect • similar pattern • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. similar manner = podobny sposób similar manner
3. similar fashion = podobna moda similar fashion
9. similar size = podobna wielkość similar size
12. similar vein = podobna żyła similar vein
13. similar fate = podobny los similar fate
17. similar device = podobne urządzenie similar device
20. similar format = podobny format similar format
32. similar claim = podobne twierdzenie similar claim
36. similar position = podobna pozycja similar position
38. similar event = podobne wydarzenie similar event
39. similar story = podobna historia similar story
40. similar view = podobny widok similar view
43. similar amount = podobna kwota similar amount
47. similar term = podobny termin similar term
50. similar move = podobny ruch similar move
53. similar reason = podobny powód similar reason
57. similar level = podobny poziom similar level
58. similar issue = podobna kwestia similar issue
60. similar deal = podobna umowa similar deal
61. similar maturity = podobna dojrzałość similar maturity
65. similar purpose = podobny cel similar purpose
67. similar interest = podobne zainteresowanie similar interest
68. similar activity = podobna działalność similar activity
69. similar style = podobny styl similar style
71. similar role = podobna rola similar role
74. similar line = podobna linia similar line
75. similar law = podobne prawo similar law
76. similar action = podobne działanie similar action
78. similar idea = podobny pomysł similar idea
80. similar form = podobna postać similar form
81. similar appearance = podobny wygląd similar appearance
82. similar property = podobna własność similar property
84. similar age = podobny wiek similar age
85. similar one = podobny similar one
86. similar success = podobny sukces similar success
87. similar treatment = podobne traktowanie similar treatment
89. similar way = podobna droga similar way
92. similar number = podobna liczba similar number
94. similar ingredient = podobny składnik similar ingredient
97. similar point = podobny punkt similar point
99. similar rule = podobna zasada similar rule
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 156
czasownik + similar
Kolokacji: 16
sound similar • look similar • consider similar • feel similar • become similar • ...
przysłówek + similar
Kolokacji: 69
somewhat similar • remarkably similar • strikingly similar • broadly similar • most similar • superficially similar • generally similar • ...
similar + przyimek
Kolokacji: 17
similar to • similar in • similar for • similar at • similar with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.