BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"silk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

silk rzeczownik

rzeczownik + silk
Kolokacji: 15
spider silk • Leonard Silk • corn silk • gold silk • ivory silk • ...
silk + rzeczownik
Kolokacji: 170
Silk Road • silk scarf • silk shirt • silk dress • silk blouse • silk robe • silk stocking • silk tie • silk handkerchief • silk gown • silk thread • ...
silk + czasownik
Kolokacji: 7
silk slides • silk covering • Silk begins • silk spinning • silk hangs • ...
czasownik + silk
Kolokacji: 12
wear silk • make of silk • take silk • produce silk • use silk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. wear silk = odzież jedwab wear silk
2. make of silk = zrób z jedwabiu make of silk
  • They can also be made of silk, gold, silver, or other things.
  • The cocoon is made of brown silk and can be found on the ground.
  • I was wearing a long, heavy dress, made of white silk.
  • The cocoon is made of brown silk within the mine.
  • The cocoons are made of brown silk on the ground.
  • The medal also came with a ribbon made of silk.
  • He passed it around the group, and they found that it was made of silk.
  • Both can be made of silk, although nowadays it is usually polyester.
  • The sweat suit looked like it was made of silk.
  • For things made of wool and silk there are special regulations.
3. take silk = zostać adwokatem królewskim take silk
4. produce silk = wyprodukuj jedwab produce silk
5. use silk = wykorzystanie jedwab use silk
przymiotnik + silk
Kolokacji: 75
black silk • white silk • blue silk • red silk • fine silk • green silk • ...
przyimek + silk
Kolokacji: 8
with silk • of silk • on silk • in silk • from silk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.