"sense" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sense rzeczownik

rzeczownik + sense
Kolokacji: 134
fashion sense • business sense • sense of humor • sense of urgency • sense of foreboding • sense of entitlement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
1. fashion sense = wyczucie stylu fashion sense
2. business sense = smykałka do handlu business sense
4. sense of urgency = sens pilnej potrzeby sense of urgency
6. sense of entitlement = roszczeniowa postawa, postawa roszczeniowa sense of entitlement
8. sense of dread = sens strachu sense of dread
9. sense of self = świadomość własnego ja sense of self
10. sense of well-being = poczucie dobra, dobrobyt sense of well-being
  • Right now they were filled with a sense of well-being.
  • Listening to the news, however, gave him a sense of well-being.
  • Most important, good nutrition can give you a sense of well-being.
  • Knowing better than to trust her sense of well-being, she went with the others to eat and rest.
  • What remained was a growing sense of well-being and power.
  • Needs that when met give us a great sense of well-being.
  • It usually gave him a strong sense of well-being, and he had never felt its sadness before.
  • Just to be with him gave one a sense of well-being and security.
  • "Who was going to provide them with a sense of well-being?"
  • Since arriving home I've felt a deep sense of well-being.
11. sense of betrayal = uczucie zawodu sense of betrayal
12. sense of smell = zmysł węchu, węch sense of smell
13. sense of pride = wyczucie dumy sense of pride
15. sense of responsibility = poczucie odpowiedzialności sense of responsibility
16. sense of purpose = poczucie celu sense of purpose
17. sense of duty = poczucie obowiązku sense of duty
18. sense of wonder = uczucie zachwytu sense of wonder
19. sense of guilt = poczucie winy sense of guilt
21. sense of shame = poczucie wstydu sense of shame
22. sense of relief = uczucie ulgi sense of relief
23. sense of identity = poczucie własnej tożsamości sense of identity
24. sense of proportion = wyczucie proporcji sense of proportion
25. sense of community = poczucie wspólnoty sense of community
26. sense of loss = wyczucie straty sense of loss
27. sense of direction = wyczucie kierunku, orientacja w terenie sense of direction
28. sense of touch = zmysł dotyku sense of touch
29. sense of excitement = sens radosnego podniecenia sense of excitement
30. sense of security = poczucie bezpieczeństwa sense of security
31. sense of style = poczucie stylu sense of style
32. sense of balance = zmysł równowagi sense of balance
34. sense of justice = wyczucie sprawiedliwości, poczucie sprawiedliwości sense of justice
35. sense of honor = wyczucie honoru sense of honor
36. sense of freedom = sens wolności sense of freedom
37. sense of danger = sens niebezpieczeństwa sense of danger
38. sense of reality = wyczucie rzeczywistości sense of reality
39. sense of taste = zmysł smaku sense of taste
40. sense of timing = poczucie czasu, wyczucie czasu sense of timing
42. sense of fun = poczucie radości sense of fun
43. sense of peace = wyczucie pokoju sense of peace
44. sense of control = wyczucie kontroli sense of control
46. sense of order = poczucie ładu sense of order
48. sense of obligation = poczucie obowiązku sense of obligation
50. sense of irony = wyczucie ironii sense of irony
51. sense of unease = sens niepokoju sense of unease
52. sense of space = wrażenie przestrzeni sense of space
53. sense of unity = wyczucie jedności sense of unity
54. sense of time = poczucie czasu sense of time
56. sense of loyalty = wyczucie lojalności sense of loyalty
58. sense of confidence = wyczucie zwierzenia sense of confidence
59. sense of outrage = głębokie oburzenie sense of outrage
60. sense of drama = wyczucie dramatu sense of drama
62. sense of helplessness = poczucie bezradności sense of helplessness
63. sense of awe = sens respektu sense of awe
64. sense of values = kryteria wartości sense of values
65. sense of hope = sens nadziei sense of hope
66. sense of mystery = sens tajemnicy sense of mystery
sense + rzeczownik
Kolokacji: 10
sense organ • sense perception • sense impression • Sense Media • sense alert • ...
sense + czasownik
Kolokacji: 95
sense tells • sense comes • sense makes • sense seems • sense says • sense goes • sense prevails • sense begins • sense grows • ...
czasownik + sense
Kolokacji: 98
make sense • lose one's sense • come to one's senses • use in a sense • bring to one's senses • regain one's senses • see sense • ...
przymiotnik + sense
Kolokacji: 423
common sense • strong sense • broad sense • perfect sense • keen sense • false sense • deep sense • strict sense • literal sense • ...
przyimek + sense
Kolokacji: 22
to one's senses • for one's sense • on one's sense • through one's senses • about one's sense • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.