"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. research fellow = pracownik naukowy przebywający na stypendium badawczym research fellow
10. research associate = pracownik naukowy dokonujący badań pod okiem zwierzchnika research associate
14. research firm = firma badawcza research firm
15. research assistant = asystent biorący udział w badaniach research assistant
20. research lab = laboratorium badawcze research lab
23. research grant = grant na badania, grant badawczy research grant
25. research tool = narzędzie badawcze research tool
26. research unit = jednostka badawcza research unit
27. research vessel = statek badawczy research vessel
  • In fact I have never had any research funding from the drug industry.
  • How can you improve your changes of getting research funding?
  • They have cut back on their research funding for both large and small projects.
  • "But we're nowhere near where we need to be in terms of research funding."
  • They agree on the need for research funding to be better targeted.
  • Research funding in this area should be on a massive scale.
  • About 8 percent of research funding came from corporations, mostly in the health care industry.
  • Federal agencies, he said, have not yet provided high levels of research funding to study children's mental health.
  • The college has also been the recipient of research funding from national organizations.
  • The university's research funding has been continually rising every year.
29. research paper = praca badawcza, artykuł naukowy, praca naukowa, publikacja naukowa research paper
32. research purpose = cel badawczy research purpose
33. research interest = zainteresowanie badawcze research interest
34. research activity = działalność badawcza research activity
35. research professor = pracownik badawczy (na uczelni wyższej) research professor
36. research article = artykuł badawczy research article
37. research material = materiał badawczy research material
39. research community = środowisko naukowe research community
40. research arm = ramię badawcze research arm
42. research area = obszar badawczy research area
43. research department = dział badań, dział badawczy research department
44. research company = firma badawcza research company
45. research staff = personel naukowy research staff
46. research work = prace badawcze research work
50. research result = wynik badawczy research result
52. research field = pole badawcze research field
54. Pew Research Center = Ławka kościelna ośrodek badawczy Pew Research Center
55. research data = dane badawcze research data
56. research reactor = reaktor badawczy research reactor
57. research fund = fundusz badawczy research fund
61. market research firm = firma badań rynkowych market research firm
62. research subject = przedmiot badań research subject
63. National Research Council = Państwowa Rada badawcza National Research Council
64. research student = student biorący udział w badaniach research student
65. research chemist = chemik doświadczalny research chemist
67. Family Research Council = Rada rodzinna badawcza Family Research Council
70. research focus = ognisko badawcze research focus
71. market research company = badania rynku spółka market research company
73. research budget = budżet badawczy research budget
74. research publication = publikacja badawcza research publication
75. research question = pytanie badawcze, problem badawczy research question
76. Medical Research Council = brytyjska rada przyznająca fundusze na badania w zakresie medycyny Medical Research Council
81. research note = notatka naukowa research note
82. research money = pieniądze badawcze research money
83. research career = kariera badawcza research career
85. research base = baza badawcza research base
86. research officer = funkcjonariusz badawczy research officer
88. research position = pozycja badawcza research position
90. research use = wykorzystanie badawcze research use
91. research show = widowisko badawcze research show
92. research site = miejsce badawcze research site
93. research technique = technika badawcza research technique
94. Research Triangle Park = Trójkąt badawczy Park Research Triangle Park
95. research literature = literatura badawcza research literature
96. research ship = statek badawczy research ship
98. research design = projektowanie badań naukowych research design
99. research collection = kolekcjonowanie badawcze research collection
100. research trip = wycieczka badawcza, wyprawa badawcza research trip
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.