"recent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recent przymiotnik

recent + rzeczownik
Kolokacji: 873
recent year • recent week • recent month • recent study • recent interview • recent history • recent report • recent decade • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. recent week = ostatni tydzień recent week
3. recent month = ostatni miesiąc recent month
9. recent book = najnowsza książka recent book
11. recent event = niedawne wydarzenie recent event
15. recent visit = niedawna wizyta recent visit
16. recent past = niedawna przeszłość recent past
17. recent afternoon = niedawne popołudnie recent afternoon
20. recent memory = pamięć świeża, pamięć niedawnych wydarzeń recent memory
23. recent example = niedawny przykład recent example
26. recent trip = niedawna podróż recent trip
27. recent meeting = niedawne spotkanie recent meeting
28. recent album = najnowszy album recent album
31. recent effort = niedawny wysiłek recent effort
35. recent release = niedawne zwolnienie recent release
39. recent arrival = najnowszy przyjazd recent arrival
40. recent appearance = niedawne pojawienie się recent appearance
41. recent statement = niedawne oświadczenie recent statement
43. recent speech = niedawne przemówienie recent speech
44. recent rise = niedawny wzrost recent rise
46. recent review = niedawny przegląd recent review
49. recent episode = niedawne wydarzenie recent episode
50. recent edition = najnowsze wydanie recent edition
51. recent move = niedawny ruch recent move
52. recent novel = niedawna powieść recent novel
53. recent surge = niedawny nagły przypływ recent surge
55. recent finding = niedawne orzeczenie recent finding
57. recent proposal = niedawna propozycja recent proposal
59. recent spate = niedawna powódź recent spate
64. recent wave = niedawna fala recent wave
65. recent day = ostatni dzień recent day
69. recent evening = niedawny wieczór recent evening
71. recent experience = ostatnie doświadczenie recent experience
72. recent debate = niedawna debata recent debate
73. recent conversation = niedawna rozmowa recent conversation
75. recent quarter = ostatni kwartał recent quarter
77. recent morning = ostatni poranek recent morning
78. recent case = niedawny przypadek recent case
79. recent film = najnowszy film recent film
80. recent data = niedawne dane recent data
82. recent tour = niedawna wycieczka recent tour
83. recent Saturday = niedawna sobota recent Saturday
86. recent death = nowa śmierć recent death
87. recent series = niedawna seria recent series
88. recent period = ostatni okres recent period
89. recent figure = niedawna figura recent figure
90. recent loss = niedawna strata recent loss
91. recent paper = najnowszy papier recent paper
92. recent growth = niedawny rozwój recent growth
93. recent movie = niedawny film recent movie
95. recent season = ostatnia pora roku recent season
96. recent show = niedawne widowisko recent show
97. recent campaign = niedawna kampania recent campaign
98. recent activity = niedawna działalność recent activity
99. recent action = niedawne działanie recent action
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 150
przysłówek + recent
Kolokacji: 5
most recent • relatively recent • fairly recent • comparatively recent • geologically recent

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.