KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"raise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

raise czasownik

raise + rzeczownik
Kolokacji: 334
raise money • raise questions • raise funds • raise taxes • raise awareness • raise concerns • raise prices • raise capital • raise doubts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. raise awareness = zwiększać świadomość raise awareness
10. raise doubts = budź wątpliwości raise doubts
13. raise cash = zbierać pieniądze, zbierać datki raise cash
  • The company is also taking other steps to reduce costs and raise cash.
  • Even many established companies are having a hard time raising cash.
  • With pressure growing to raise cash quickly, this year will be a critical one for the company.
  • The company has also taken some steps to lower its costs and raise cash.
  • By 2001 his losses were growing and he needed to raise cash to cover them.
  • There were also other, less public, ways of raising cash.
  • The company is expected to soon look for a way to raise cash by selling its own stock to the public.
  • So I went out to raise cash to keep you quiet.
  • It is selling the health practice in America to raise cash.
  • Why not take out a 30-year home loan at age 65 to raise cash now?
15. raise fears = wzbudź strachy raise fears
18. raise cattle = hodować bydło raise cattle
20. raise livestock = wyhoduj inwentarz żywy raise livestock
22. raise millions = podnieś miliony raise millions
23. raise hell = opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś, podnieść raban, robić awanturę raise hell
24. raise fees = podnieś opłaty raise fees
25. raise fares = podnieś opłaty za przejazd raise fares
26. raise rents = podnieś czynsze raise rents
29. raise problems = podnieś problemy raise problems
34. raise one's head = podnosić czyjś głowa raise one's head
36. raise one's eyes = podnieść oczy, podnieść wzrok raise one's eyes
43. raise one's sword = podnosić czyjś miecz raise one's sword
45. raise one's face = podnosić czyjś twarz raise one's face
47. raise several dollars = podnieś kilka dolarów raise several dollars
48. raise one's bid = licytować coś wyżej raise one's bid
49. raise one's offer = podwyższ swoją ofertę raise one's offer
50. raise one's foot = podnosić czyjś stopa raise one's foot
53. raise sums = podnieś sumy raise sums
54. raise one's record = podnosić czyjś zapis raise one's record
55. raise one's chin = podnosić czyjś broda raise one's chin
56. raise several percent = podnosić kilka procent raise several percent
57. raise one's rifle = podnosić czyjś strzelba raise one's rifle
58. raise one's cup = podnosić czyjś filiżanka raise one's cup
59. raise sheep = wyhoduj owcę raise sheep
60. raise premiums = podnieś premie raise premiums
62. raise crops = podnieś uprawy raise crops
64. raise horses = wyhoduj konie raise horses
66. raise interest = podnieś interes raise interest
67. raise one's pay = podnosić czyjś płaca raise one's pay
68. raise one's leg = podnosić czyjś noga raise one's leg
69. raise tensions = podnieś napięcia raise tensions
71. raise one's pistol = podnosić czyjś pistolet raise one's pistol
72. raise thousands = podnieś tysiące raise thousands
74. raise one's game = podnieść swój poziom gry (podjąć próbę poprawienia się w czymś) raise one's game
75. raise troops = zbierz wojsko raise troops
76. raise the specter = podnieś widmo raise the specter
77. raise the stakes = podnieść stawkę (np. w hazardzie) raise the stakes
80. raise men = wychowaj ludzi raise men
81. effort to raise = wysiłek by podnieść effort to raise
82. ability to raise = umiejętność podniesienia ability to raise
83. raise a finger = kiwnąć palcem (zdobyć się na minimalny wysiłek, aby komuś pomóc) raise a finger
84. raise the alarm = podnosić alarm, bić na alarm (ostrzegać o niebezpieczeństwie) raise the alarm
85. raise the prospect = podnieś perspektywę raise the prospect
86. raise the bar = podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania raise the bar
94. raise animals = wyhoduj zwierzęta raise animals
98. raise the limit = unieś granicę raise the limit
99. way to raise = sposób by podnieść way to raise
czasownik + raise
Kolokacji: 77
help raise • begin raising • start raising • attempt to raise • plan to raise • try to raise • hope to raise • seek to raise • manage to raise • ...
raise + przyimek
Kolokacji: 61
raise up • raise by • raise above • raise about • raised in • ...
raise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 127
slightly raised • slowly raise • raise high • later raised • immediately raise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.