Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"public" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

public przymiotnik

public + rzeczownik
Kolokacji: 904
public school • public service • public relation • public policy • public health • public interest • public official • public offering • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. public school = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych) public school
2. public service = usługi świadczone przez państwo (np. transport, edukacja) public service
3. public relation = publiczny związek public relation
4. public policy = zasada porządku publicznego public policy
5. public health = publiczna służba zdrowia public health
9. public library = biblioteka publiczna public library
10. public office = urząd publiczny public office
12. public opinion = opinia publiczna public opinion
13. public transportation = komunikacja publiczna, transport publiczny public transportation
14. public domain = własność publiczna public domain
15. public building = budynek użyteczności publicznej public building
16. public hearing = przesłuchanie publiczne public hearing
17. public space = przestrzeń publiczna public space
18. public support = wsparcie publiczne public support
19. public sector = sektor publiczny public sector
20. public appearance = wystąpienie publiczne public appearance
21. public transport = komunikacja publiczna, transport publiczny public transport
22. public figure = osobistość publiczna, osoba publiczna public figure
23. public affair = społeczna sprawa public affair
24. public statement = publiczne oświadczenie public statement
25. public attention = publiczna uwaga public attention
26. public fund = fundusz publiczny public fund
27. public debate = debata publiczna public debate
28. public meeting = zgromadzenie publiczne, spotkanie publiczne public meeting
29. public safety = bezpieczeństwo publiczne public safety
30. public comment = publiczny komentarz public comment
31. public servant = funkcjonariusz państwowy, urzędnik państwowy public servant
32. public record = archiwa państwowe, rejestr publiczny public record
33. public institution = instytucja publiczna public institution
34. public view = opinia publiczna public view
35. public awareness = świadomość społeczna, świadomość powszechna public awareness
36. public works = roboty publiczne, prace publiczne public works
37. public display = publiczny pokaz public display
  • And the street, with all its public displays of life, is still in the music.
  • This is the first time his collection has gone on public display.
  • I simply will not have my beautiful creation on public display.
  • But never had he ever been a party to a public display of these things.
  • They had insisted that their works be on public display.
  • But just remember- This is going to be our first public display.
  • The public display began on 27 May and continued for 3 months.
  • During that time it went only once on public display.
  • And in doing so, he'd make a public display of support.
  • They want us in good shape for public display when we get to Earth.
38. public land = teren publiczny public land
39. public housing = budownictwo komunalne, budynki komunalne public housing
40. public image = wizerunek publiczny public image
42. public outcry = powszechny sprzeciw, oburzenie opinii publicznej, powszechne oburzenie public outcry
43. public television = telewizja publiczna (w USA) public television
45. public perception = społeczna wnikliwość public perception
46. public confidence = społeczne zaufanie public confidence
47. public assistance = pomoc socjalna public assistance
48. public scrutiny = opinia publiczna, kontrola społeczna, nadzór publiczny public scrutiny
49. public employee = publiczny pracownik public employee
50. public discussion = publiczna dyskusja public discussion
52. public pressure = presja opinii publicznej public pressure
53. public hospital = szpital społecznej służby zdrowia, szpital państwowy public hospital
54. public forum = forum publiczne public forum
55. public financing = finansowanie publiczne public financing
56. public speaker = mówca, orator (osoba przemawiająca publicznie) public speaker
57. public defender = adwokat z urzędu, obrońca z urzędu public defender
58. public trust = zaufanie publiczne public trust
59. public square = plac (publiczny) public square
60. public criticism = społeczna krytyka public criticism
61. public facility = obiekt publiczny public facility
62. public protest = protest publiczny, protest społeczny public protest
63. public property = własność publiczna, własność państwowa public property
64. public accountant = przysięgły rewident księgowy public accountant
65. public utility = zakład użyteczności publicznej (prywatna firma dostarczająca np. gaz, wodę albo prąd) public utility
66. public speaking = oratorstwo, wystąpienie publiczne, przemawianie publicznie public speaking
67. public debt = dług państwowy, dług publiczny public debt
68. public funding = pomoc finansowa z kasy państwowej public funding
69. public discourse = publiczny wykład public discourse
70. public demonstration = publiczna demonstracja public demonstration
71. public reaction = publiczna reakcja public reaction
72. public finance = finanse publiczne public finance
73. public advocate = publiczny adwokat public advocate
74. public notice = obwieszczenie publiczne public notice
75. public apology = publiczne przeprosiny public apology
76. public opposition = publiczny sprzeciw public opposition
77. public consciousness = społeczna świadomość public consciousness
78. public toilet = toaleta publiczna public toilet
79. public disclosure = publiczne ujawnienie public disclosure
80. public transit = publiczny przewóz public transit
81. public ownership = własność publiczna public ownership
82. public sentiment = nastroje społeczne public sentiment
83. public profile = publiczny profil public profile
84. public demand = zapotrzebowanie społeczne public demand
85. public auction = zamówienie publiczne, przetarg publiczny public auction
86. public persona = publiczna osoba dramatu public persona
87. public sphere = sfera publiczna public sphere
88. public investment = inwestycja publiczna public investment
89. public execution = publiczna egzekucja public execution
90. public radio = publiczne radio public radio
91. public broadcaster = nadawca publiczny public broadcaster
92. public recognition = publiczne rozpoznanie public recognition
93. public viewing = społeczne zwiedzanie public viewing
94. public attitude = społeczne nastawienie public attitude
95. public bath = łaźnia publiczna public bath
96. public gathering = zgromadzenie publiczne public gathering
97. public participation = publiczny udział public participation
98. public ceremony = społeczna ceremonia public ceremony
99. public subsidy = dotacja publiczna, subwencja publiczna public subsidy
100. public broadcasting = publiczne nadawanie public broadcasting
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 156
czasownik + public
Kolokacji: 3
make public • go public • become public
przysłówek + public
Kolokacji: 6
most public • highly public • unusually public • increasingly public • newly public • ...
public + przyimek
Kolokacji: 4
public with • public in • public of • public about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.