ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. take place = mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się take place
2. hide places = ukryj miejsca hide places
3. trade places = zamienić się miejscami, zamienić się z kimś miejscami trade places
4. switch places = miejsca zmiany switch places
7. change places = zamienić się miejscami change places
8. claim place = miejsce twierdzenia claim place
9. award place = miejsce nagrody award place
10. place mentioned = miejsce wspomniało place mentioned
13. tie for place = krawat dla miejsca tie for place
16. stand in one's place = stać czyjś miejsce stand in one's place
19. sit in one's place = być obecnym czyjś miejsce sit in one's place
21. retain one's place = zachowywać czyjś miejsce retain one's place
22. share place = miejsce akcyjne share place
23. regain one's place = odzyskiwać czyjś miejsce regain one's place
25. take from one's place = brać czyjś miejsce take from one's place
26. resume one's place = podejmować na nowo czyjś miejsce resume one's place
28. bring in the place = przynieś miejsce bring in the place
29. fall to place = upadek do miejsca fall to place
31. place surrounded = miejsce dotyczyło place surrounded
32. receive place = otrzymaj miejsce receive place
33. maintain one's place = utrzymywać czyjś miejsce maintain one's place
35. stop place = miejsce zatrzymania stop place
37. open one's place = otwierać czyjś miejsce open one's place
38. avoid places = uniknij miejsc avoid places
39. die in one's place = ginąć czyjś miejsce die in one's place
40. assume one's place = przypuszczać czyjś miejsce assume one's place
41. drop to place = spadek na miejsce drop to place
42. explore places = zbadaj miejsca explore places
44. get out of this place = wyjdź z tego miejsca get out of this place
46. take up one's place = zaprzyjaźnić się czyjś miejsce take up one's place
47. identify places = zidentyfikuj miejsca identify places
48. restore to one's place = przywracać czyjś miejsce restore to one's place
49. fall into place = zgadzać się, układać się fall into place
50. click into place = wskoczyć na miejsce, zaskoczyć click into place
51. slide into place = zjeżdżalnia do miejsca slide into place
52. snap into place = trzask do miejsca snap into place
53. manage place = daj sobie radę z miejscem manage place
54. freeze in place = mróz na miejscu freeze in place
56. put into place = umieścić, zastosować, wprowadzić (w życie) put into place
57. stay at one's place = zatrzymywać się czyjś miejsce stay at one's place
58. vary to place = różnij się do miejsca vary to place
60. place listed = miejsce wymieniło place listed
61. put in place = umieścić, zastosować, wprowadzić (w życie) put in place
64. love this place = lubić to miejsce love this place
68. earn a place = zasłużyć na miejsce (np. w drużynie olimpijskiej) earn a place
71. lock in place = zamek na miejscu lock in place
75. own the place = posiadaj miejsce own the place
78. capture place = miejsce zdobycia capture place
79. swap places = zamienić się miejscami swap places
81. occur in places = nastąp miejscami occur in places
82. place frequented = miejsce bywało place frequented
87. need a place = potrzebuj miejsca need a place
89. like this place = w ten sposób miejsce like this place
91. seek a place = szukaj miejsca seek a place
93. say in the place = powiedz w miejscu say in the place
95. place is built = miejsce jest zbudowane place is built
96. gain a place = dotrzyj do miejsca gain a place
97. pick a place = wybierz miejsce pick a place
99. go into place = pójdź na miejsce go into place
100. hide in places = ukryj się miejscami hide in places
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.