"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. pay dividends = procentować, opłacać się, przynosić dobre rezultaty w przyszłości (dosł. wypłacać dywidendy) pay dividends
9. pay cash = płacić gotówką pay cash
10. pay royalties = tantiemy płacowe pay royalties
11. pay fines = grzywny płacowe pay fines
13. pay bonuses = premie płacowe pay bonuses
14. pay bribes = łapówki płacowe pay bribes
15. pay millions = miliony płacowe pay millions
16. pay damages = płacić odszkodowanie pay damages
17. pay claims = twierdzenia płacowe pay claims
19. pay benefits = korzyści płacowe pay benefits
20. pay workers = robotnicy płacowi pay workers
21. pay employees = pracownicy płacowi pay employees
24. pay thousands = tysiące płacowe pay thousands
25. pay players = gracze płacowi pay players
26. pay duty = płacić cło pay duty
27. pay part = część płacowa pay part
28. pay customers = klienci płacowi pay customers
30. pay people = ludzie płacowi pay people
38. pay one's way = płacić za siebie pay one's way
39. pay one's dues = zapracować na coś (np. stanowisko, pozycję) poprzez ciężką pracę i poświęcenie pay one's dues
  • You try to pay your dues and do what's right.
  • Like I said last night, we may be beginning to pay our dues.
  • She needs to pay her dues in country music first.
  • But make them pay their dues and there would be no problem.
  • He has paid his dues and been around for years.
  • By then both have already paid their dues in the music industry.
  • I don't want to make a big deal about it, but you have to pay your dues.
  • But now the 20,000 man army had to be paid their full dues.
  • After age 60, members are no longer required to pay dues.
  • They had paid their dues, but today that didn't seem to matter.
40. pay one's share = płacić swój udział pay one's share
41. pay several cents = zapłać kilka centów pay several cents
42. pay charges = opłaty płacowe pay charges
43. pay several pounds = zapłać kilka funtów pay several pounds
45. pay several bucks = zapłać kilka kozłów pay several bucks
46. pay lip service = gołosłowne deklaracje poparcia płacowe pay lip service
47. pay pensions = renty płacowe pay pensions
48. pay doctors = lekarze płacowi pay doctors
49. pay creditors = wierzyciele płacowi pay creditors
51. pay down debt = płaca w dół długu pay down debt
52. pay reparations = zadośćuczynienia płacowe pay reparations
54. pay an average = zapłać średnią pay an average
55. pay a fee = płacić honorarium, uiścić opłatę pay a fee
56. pay a visit = złożyć wizytę (komuś) pay a visit
57. price to pay = cena do płacy price to pay
59. pay court = zalecać się pay court
60. pay lawyers = prawnicy płacowi pay lawyers
61. pay restitution = restytucja płacowa pay restitution
63. ability to pay = zdolność płatnicza, wypłacalność ability to pay
64. pay no mind = nie zapłać żadnego umysłu pay no mind
65. pay VAT = VAT płacowy pay VAT
66. pay the price = zapłacić za coś, ponieść czegoś konsekwencje pay the price
67. money to pay = pieniądze do płacy money to pay
69. pay a total = zapłać sumę pay a total
70. pay a toll = zapłać za przejazd pay a toll
73. pay a lot = zapłać dużo pay a lot
77. pay a call = złożyć wizytę (komuś) pay a call
78. pay a percentage = zapłać procent pay a percentage
79. pay a sum = zapłać sumę pay a sum
80. pay several times = zapłać kilkakrotnie pay several times
81. way to pay = droga do płacy way to pay
82. pay staff = personel płacowy pay staff
83. pay several euros = zapłać kilka euro pay several euros
84. pay hundreds = sto płacowe pay hundreds
85. pay insurance = ubezpieczenie płacowe pay insurance
87. pay billions = miliardy płacowe pay billions
88. failure to pay = niezapłacenie failure to pay
89. pay kickbacks = łapówki płacowe pay kickbacks
90. pay several shillings = zapłać kilka szylingów pay several shillings
91. pay teachers = nauczyciele płacowi pay teachers
92. pay farmers = rolnicy płacowi pay farmers
93. hell to pay = piekło do płacy hell to pay
94. pay subsidies = dotacje płacowe pay subsidies
95. pay tithes = dziesięciny płacowe pay tithes
96. pay a portion = zapłać część pay a portion
97. pay a penny = zapłać pensa pay a penny
98. pay guests = goście płacowi pay guests
99. pay the man = zapłać człowieka pay the man
100. pay a deal = zapłać umowę pay a deal
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.