"once" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

once przysłówek

czasownik + once
Kolokacji: 762
once owned • once considered • once write • once describe • once belong • once house • once occupied • once remark • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. once stand = kiedyś stań once stand
2. once owned = kiedyś posiadać once owned
4. once write = kiedyś napisz once write
6. once belong = kiedyś należ once belong
7. once house = kiedyś dom once house
8. once occupied = kiedyś zająć once occupied
10. once dominate = kiedyś zdominuj once dominate
11. once rule = kiedyś zasada once rule
12. once observe = kiedyś zauważ once observe
13. once tell = kiedyś powiedz once tell
14. once serve = kiedyś służ once serve
15. nod once = kiwnięcie głową kiedyś nod once
17. once refer = kiedyś odnieś się once refer
18. once call = kiedyś zadzwoń once call
19. once hold = kiedyś trzymaj once hold
20. once live = kiedyś żyj once live
21. meet once = spotkaj raz meet once
22. happen once = zdarz się raz happen once
23. once remove = kiedyś usuń once remove
24. turn once = obróć się raz turn once
25. once cover = kiedyś przykryj once cover
26. once exist = kiedyś istniej once exist
27. glance once = spojrzenie kiedyś glance once
28. once work = kiedyś praca once work
29. once ask = kiedyś zapytaj once ask
30. once mention = kiedyś wspomnij once mention
31. once completed = kiedyś skończyć once completed
32. occur once = nastąp raz occur once
33. once visit = kiedyś odwiedź once visit
34. once form = kiedyś forma once form
35. once say = kiedyś powiedz once say
36. once used = kiedyś użyć once used
37. once play = kiedyś zagraj once play
38. once run = kiedyś pobiec once run
39. once hear = kiedyś słysz once hear
40. shot once = strzał kiedyś shot once
41. once performed = kiedyś wykonać once performed
42. once love = kiedyś miłość once love
43. score once = zdobądź punkt raz score once
44. once try = kiedyś spróbuj once try
45. once give = kiedyś daj once give
46. appear once = pojaw się raz appear once
47. once lead = kiedyś zaprowadź once lead
48. stop once = zatrzymaj się raz stop once
49. once thought = kiedyś pomyśleć once thought
50. once seen = kiedyś zobaczony once seen
51. once make = kiedyś zrób once make
52. win once = wygraj raz win once
53. once found = kiedyś załóż once found
55. once put = kiedyś połóż once put
56. once believed = kiedyś uwierzyć once believed
57. once read = kiedyś przeczytaj once read
58. once spend = kiedyś wydaj once spend
59. once seem = kiedyś wydawaj się once seem
60. once known = kiedyś znany once known
61. once take = kiedyś weź once take
63. once lose = kiedyś przegraj once lose
64. once explain = kiedyś wyjaśnij once explain
65. once inhabited = kiedyś zamieszkiwać once inhabited
66. once confess = kiedyś przyznaj się once confess
67. come once = przyjdź raz come once
68. once start = raz początek once start
69. fire once = ogień kiedyś fire once
70. go once = pójdź raz go once
71. once get = kiedyś dostań once get
72. once offer = kiedyś zaoferuj once offer
73. once share = kiedyś dziel once share
74. once operate = kiedyś obsługuj once operate
75. once show = kiedyś pokaż once show
76. once sit = kiedyś usiądź once sit
77. once claim = kiedyś twierdź once claim
78. once contain = kiedyś zawieraj once contain
79. once state = kiedyś stan once state
80. once enjoy = kiedyś lubić once enjoy
81. once filled = kiedyś napełnić się once filled
82. once fight = kiedyś walcz once fight
83. once support = kiedyś wsparcie once support
84. once regarded = kiedyś wziąć pod uwagę once regarded
85. once finished = kiedyś skończyć once finished
86. fall once = spadnij raz fall once
87. once suggest = kiedyś zasugeruj once suggest
88. once pass = kiedyś miń once pass
89. once carry = kiedyś nieś once carry
90. once include = kiedyś obejmuj once include
91. once sell = kiedyś sprzedaj once sell
92. once released = kiedyś zwolnić once released
93. once head = kiedyś głowa once head
94. once leave = kiedyś wyjdź once leave
95. once set = kiedyś umieść once set
96. once feel = kiedyś poczuj once feel
98. talk once = rozmawiaj raz talk once
99. once walk = kiedyś chodź once walk
100. once break = kiedyś rozbij once break
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 112
once + przymiotnik
Kolokacji: 61
once common • once popular • once famous • once daily • once great • ...
przyimek + once
Kolokacji: 7
to once • of once • with once • in once • at once • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.