"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official przymiotnik

official + rzeczownik
Kolokacji: 710
official website • official language • official residence • official report • official document • official visit • official position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. official name = oficjalna nazwa official name
4. official residence = oficjalna rezydencja, siedziba urzędowa official residence
5. official report = oficjalny raport official report
6. official document = dokument urzędowy official document
7. official visit = wizyta urzędowa official visit
8. official position = oficjalne stanowisko official position
9. official statement = oświadczenie urzędowe, oświadczenie oficjalne official statement
10. official opening = oficjalne otwarcie official opening
12. official announcement = obwieszczenie urzędowe, powiadomienie urzędowe official announcement
13. official title = tytuł urzędowy official title
14. official status = oficjalny status official status
  • It has had official recognition as a political party by the state government since 1999.
  • But at the time, there was no official recognition of that fact.
  • However, it has never held any official recognition as a capital.
  • These women are starting to receive official recognition as well.
  • The new Pound also has official recognition from the team.
  • At the time of its official recognition, the party claimed it had more than 2000 members.
  • The sooner she made a move to get some kind of official recognition, the better.
  • The Muslim community received official recognition from the government in 1974.
  • At the same time, it received official recognition form the colonial government.
  • It was established in 1997, but did not receive official recognition from the government until May 1, 2000.
17. official debut = formalny debiut official debut
18. official version = wersja oficjalna official version
20. official duty = obowiązek służbowy official duty
23. official capacity = oficjalna pojemność official capacity
27. official representative = oficjalny przedstawiciel official representative
28. official religion = religia panująca official religion
29. official event = oficjalne wydarzenie official event
31. official statistics = statystyka urzędowa official statistics
32. official source = oficjalne źródło official source
33. official mascot = oficjalna maskotka official mascot
34. official estimate = oficjalna ocena official estimate
35. official function = oficjalna funkcja official function
37. official response = oficjalna odpowiedź official response
38. official designation = oficjalne desygnowanie official designation
39. official inquiry = oficjalne dochodzenie official inquiry
40. official candidate = oficjalny kandydat official candidate
41. official act = akt oficjalny, czynność urzędowa official act
44. official business = sprawa urzędowa, sprawa służbowa official business
45. official list = wykaz urzędowy, spis urzędowy official list
46. official journal = dziennik urzędowy official journal
47. official line = oficjalna linia official line
52. official reason = oficjalny powód official reason
54. official match = oficjalny mecz official match
55. official member = oficjalny członek official member
56. official Medal = urzędowy Medal official Medal
58. official body = organ oficjalny (o organizacji) official body
59. official use = użytek służbowy official use
60. official game = oficjalna gra official game
62. official selection = formalny wybór official selection
63. official launch = formalne wystrzelenie official launch
66. official support = oficjalne wsparcie official support
67. official rule = oficjalna zasada official rule
68. official word = urzędowe słowo official word
69. official party = oficjalna strona official party
70. official explanation = urzędowe wyjaśnienie official explanation
71. official sponsor = oficjalny sponsor official sponsor
72. official misconduct = oficjalne złe postępowanie official misconduct
73. official seal = pieczęć urzędowa official seal
74. official appearance = oficjalny wygląd official appearance
75. official start = formalny początek official start
76. official information = oficjalne informacje official information
78. official organization = oficjalna organizacja official organization
80. official soundtrack = urzędowa ścieżka dźwiękowa official soundtrack
81. official meeting = oficjalne spotkanie official meeting
82. official car = oficjalny samochód official car
83. official competition = oficjalna konkurencja official competition
84. official chart = urzędowy wykres official chart
85. official complaint = oficjalna skarga official complaint
86. official flag = urzędowa flaga official flag
87. official remix = oficjalny remiks official remix
88. official end = oficjalny koniec official end
89. official paper = dokument oficjalny official paper
90. official map = urzędowa mapa official map
91. official action = formalne działanie official action
92. official number = numer rejestracyjny (statku, okrętu) official number
93. official letter = pismo oficjalne, pismo urzędowe official letter
94. official blog = urzędowy blog official blog
95. official spokesman = oficjalny rzecznik official spokesman
96. official organ = oficjalny organ official organ
97. official web portal = oficjalny portal internetowy official web portal
98. official currency = urzędowa waluta official currency
99. official magazine = oficjalny magazyn official magazine
100. official purpose = oficjalny cel official purpose
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 126
official + przyimek
Kolokacji: 3
official in • official on • official until

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.