BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"obtain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obtain czasownik

obtain + rzeczownik
Kolokacji: 300
obtain information • obtain permission • obtain approval • obtain loans • obtain data • obtain consent • obtain citizenship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
4. obtain loans = uzyskaj pożyczki obtain loans
5. obtain data = uzyskaj dane obtain data
7. obtain citizenship = otrzymać obywatelstwo obtain citizenship
8. obtain evidence = uzyskaj dowody obtain evidence
9. obtain documents = uzyskaj dokumenty obtain documents
10. obtain access = nabądź dostępu obtain access
14. obtain money = uzyskaj pieniądze obtain money
15. obtain records = uzyskaj dokumentacja obtain records
16. obtain financing = uzyskaj finansowanie obtain financing
17. obtain weapons = uzyskaj broń obtain weapons
19. obtain funding = uzyskaj finansowanie obtain funding
21. obtain one's doctorate = zrobić doktorat, doktoryzować się, uzyskać stopień doktora obtain one's doctorate
22. obtain one's PhD = zrobić doktorat, doktoryzować się, uzyskać stopień doktora obtain one's PhD
24. obtain one's release = uzyskiwać czyjś zwolnienie obtain one's release
25. obtain status = uzyskaj status obtain status
26. obtain food = zdobywaj pożywienie obtain food
28. obtain employment = uzyskaj zatrudnienie obtain employment
31. obtain samples = uzyskaj próbki obtain samples
32. obtain one's name = uzyskiwać czyjś imię obtain one's name
35. obtain funds = uzyskaj fundusze obtain funds
36. obtain recognition = uzyskaj rozpoznanie obtain recognition
37. obtain help = uzyskaj pomoc obtain help
38. obtain assistance = uzyskaj pomoc obtain assistance
39. obtain tickets = uzyskaj bilety obtain tickets
40. obtain a permit = uzyskiwać zezwolenie obtain a permit
41. obtain knowledge = nabądź wiedzy obtain knowledge
42. obtain insurance = uzyskaj ubezpieczenie obtain insurance
45. obtain control = uzyskaj kontrolę obtain control
48. obtain land = uzyskaj ziemię obtain land
50. effort to obtain = wysiłek by uzyskać effort to obtain
57. obtain a card = uzyskaj kartę obtain a card
58. obtain water = otrzymaj wodę obtain water
60. obtain convictions = uzyskaj przekonania obtain convictions
63. obtain work = uzyskaj pracę obtain work
69. obtain a job = uzyskaj pracę obtain a job
70. obtain a number = uzyskaj liczbę obtain a number
73. obtain possession = uzyskaj posiadłość obtain possession
75. obtain images = nabądź obrazów obtain images
76. obtain advice = uzyskaj radę obtain advice
78. obtain drugs = uzyskaj leki obtain drugs
79. obtain coverage = uzyskaj sprawozdanie obtain coverage
80. obtain a majority = uzyskaj większość obtain a majority
81. obtain relief = nabądź ulgi obtain relief
82. obtain one's freedom = uzyskiwać czyjś wolność obtain one's freedom
83. obtain property = uzyskaj własność obtain property
84. obtain the rank = uzyskaj stopień obtain the rank
85. obtain independence = uzyskaj niezależność obtain independence
86. obtain authorization = uzyskaj upoważnienie obtain authorization
89. obtain energy = uzyskaj energię obtain energy
90. obtain items = uzyskaj rzeczy obtain items
91. obtain success = uzyskaj sukces obtain success
92. obtain intelligence = nabądź inteligencji obtain intelligence
93. obtain leave = uzyskiwać wychodzić obtain leave
czasownik + obtain
Kolokacji: 24
required to obtain • manage to obtain • fail to obtain • try to obtain • used to obtain • need to obtain • ...
obtain + przyimek
Kolokacji: 38
obtain from • obtained through • obtain by • obtained during • obtain under • ...
obtain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
illegally obtained • easily obtained • later obtain • eventually obtain • finally obtain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.