"market" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

market rzeczownik

rzeczownik + market
Kolokacji: 289
stock market • bond market • labor market • housing market • estate market • job market • flea market • capital market • bull market • ...
market + rzeczownik
Kolokacji: 257
market share • market value • market economy • market price • market capitalization • Market Street • market force • ...
market + czasownik
Kolokacji: 188
market reacts • market closes • market opens • market falls • market continues • market rises • market grows • market begins • ...
czasownik + market
Kolokacji: 114
develop markets • open one's markets • invest in the stock market • aim at the market • make markets • operate in markets • ...
przymiotnik + market
Kolokacji: 369
financial market • free market • international market • European market • open market • black market • global market • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. free market = wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa free market
5. local market = lokalny zbyt, rynek lokalny local market
6. open market = rynek otwarty (nieograniczona liczba uczestników) open market
10. domestic market = rynek wewnętrzny, rynek krajowy domestic market
14. Asian market = Azjatycki rynek Asian market
15. overseas market = rynek zagraniczny, rynek zamorski overseas market
  • Its final business in the overseas market is around $6.5 million range.
  • This will also affect the overseas market as well, of course.
  • The film opened to a positive response in the overseas markets as well.
  • "A lot of them watch overseas markets, so this way they can keep an eye on things while they're here."
  • How can I learn more about my product's or service's sales potential in overseas markets?
  • The greatest growth now for the music industry is in overseas markets.
  • The reason for the change: competition from foreign companies, both in overseas markets and at home.
  • Chinese television programs are produced for both local and overseas markets.
  • For more information, see the page in this guide on building your knowledge of overseas markets.
  • American pharmaceutical companies are looking to overseas markets as never before.
17. overall market = całościowy rynek overall market
18. lucrative market = lukratywny rynek lucrative market
19. retail market = rynek detaliczny retail market
22. potential market = potencjalny rynek potential market
23. open-air market = plac targowy, targowisko (na wolnym powietrzu) open-air market
24. vibrant market = żywy rynek vibrant market
25. booming market = dynamiczny rynek (rynek wykazujący tendencję wzrostową) booming market
27. commercial market = rynek komercyjny, rynek towarowy commercial market
28. Chinese market = Chiński rynek Chinese market
29. private market = prywatny rynek private market
30. current market = obecny rynek current market
31. residential market = rynek z zakwaterowaniem na miejscu residential market
32. major market = główny rynek major market
33. single market = jednolity rynek single market
36. new market = nowy rynek new market
37. small market = mały rynek small market
38. weak market = rynek słaby (o spadkowej tendencji cen, w którym jest dużo sprzedających, a mało kupujących) weak market
39. weekly market = tygodniowy rynek weekly market
40. big market = duży rynek big market
41. main market = rynek podstawowy main market
42. public market = społeczny rynek public market
43. strong market = silny rynek strong market
44. German market = Rynek niemiecki German market
45. national market = rynek krajowy, rynek narodowy national market
47. British market = Rynek brytyjski British market
48. important market = ważny rynek important market
49. Indian market = Indyjski rynek Indian market
50. free-agent market = wolny-agent rynek free-agent market
51. traditional market = rynek tradycyjny traditional market
52. Canadian market = Kanadyjski rynek Canadian market
54. regional market = rynek regionalny regional market
55. Russian market = Rosyjski rynek Russian market
56. volatile market = rynek o szybko zmieniających się cenach volatile market
57. internal market = wspólny rynek internal market
58. worldwide market = rynek światowy worldwide market
59. outdoor market = rynek na powietrzu outdoor market
60. over-the-counter market = rynek pozagiełdowy w obrocie papierami wartościowymi over-the-counter market
62. mobile market = ruchomy rynek mobile market
64. entire market = całkowity rynek entire market
65. Australian market = Australijski rynek Australian market
66. Mexican market = Meksykański rynek Mexican market
67. long-distance market = długodystansowy rynek long-distance market
71. key market = kluczowy rynek key market
72. primary market = rynek pierwotny primary market
73. French market = Rynek francuski French market
74. old market = stary rynek old market
75. corporate bond market = rynek obligacji korporacyjnych corporate bond market
76. crowded market = rynek stłoczono się crowded market
77. certain market = pewny rynek certain market
78. vast market = ogromny rynek vast market
80. tax-exempt bond market = rynek obligacji zwolniony z opodatkowania tax-exempt bond market
81. soft market = rynek nabywcy, na którym podaż przewyższa popyt soft market
82. covered market = hala targowa covered market
83. fast-growing market = rynek szybko rozwijający się fast-growing market
84. good market = duży popyt good market
85. Latin market = Łaciński rynek Latin market
86. urban market = miejski rynek urban market
87. untapped market = niewykorzystany rynek untapped market
88. general market = ogólny rynek general market
89. total market = całkowity rynek total market
91. ready market = rynek chłonny ready market
92. fixed-income market = ustalić/ustalać-dochód rynek fixed-income market
93. tough market = nieustępliwy rynek tough market
94. Brazilian market = Brazylijczyk rynek Brazilian market
95. Korean market = Koreański rynek Korean market
96. whole market = cały rynek whole market
97. civilian market = cywil rynek civilian market
98. industrial market = rynek dóbr inwestycyjnych, rynek wyrobów przemysłowych industrial market
99. wide market = duży rynek wide market
100. automotive market = samochodowy rynek automotive market
przyimek + market
Kolokacji: 22
between markets • including markets • off the market • onto the market • on the market • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.