"locate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

locate czasownik

locate + rzeczownik
Kolokacji: 56
locate woman • locate the source • locate information • locate north • locate targets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. locate woman = zlokalizuj kobietę locate woman
  • Riker glanced around, looking for them, but was unable to locate either woman amid the assembled crowd of bachelors and serving maids.
  • Costa Concordia: investigators try to locate woman seen with captain 3.
3. locate information = zlokalizuj informacje locate information
4. locate north = zlokalizuj północ locate north
5. locate targets = zlokalizuj cele locate targets
czasownik + locate
Kolokacji: 8
try to locate • help locate • used to locate • manage to locate • attempt to locate • ...
locate + przyimek
Kolokacji: 49
located near • located within • located along • located at • located in • ...
locate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 28
originally located • primarily located • finally locate • located directly • easily locate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.