"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. listed above = wymieniony wyżej listed above
2. listed below = wymieniony poniżej listed below
5. later listed = później wymienić later listed
6. listed together = wymieniony razem listed together
7. frequently listed = często wymieniać frequently listed
8. generously listed = hojnie wymienić generously listed
9. actually listed = faktycznie wymienić actually listed
10. listed twice = wymieniony dwa razy listed twice
11. list slightly = lista nieznacznie list slightly
12. variously listed = różnie wymienić variously listed
  • The Criterion version runs 158 minutes, which is within the 155 to 161 minutes variously listed for the original.
  • The prince's name is listed variously in the historical sources.
  • It's listed variously as 82 or 83 yards.
  • Dates of the game's invention were variously listed from 1931 to 1933.
  • Carter's birth date is variously listed as 1818, 1820, and 1827.
  • The permanent population is variously listed as being between 25 and 50 residents.
  • The publisher of the journal has been variously listed as:
  • The actual origins of the college have been variously listed as 1695, 1768, 1895, 1976 and 2001.
  • Earlier sources have variously listed her birth year as 1786 and 1790, although they do not provide the exact day or month.
  • (The date of his death is variously listed as the 2nd, 3rd, or 13th.)
13. listed prominently = wymieniony w widocznym miejscu listed prominently
14. federally listed = na szczeblu federalnym wymieniony federally listed
15. routinely listed = rutynowo wymienić routinely listed
16. further list = dalsza lista further list
17. listed earlier = wymieniony wcześniej listed earlier
18. list sharply = lista ostro list sharply
19. briefly listed = pokrótce wymienić briefly listed
20. automatically listed = automatycznie wymienić automatically listed
21. proudly list = dumnie lista proudly list
22. no longer listed = już nie wymienić no longer listed
23. list sideways = lista w bok list sideways
24. list herein = lista w niniejszym piśmie list herein
(2) separately, individually
Kolokacji: 2
(3) officially, formally
Kolokacji: 2
(4) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) publicly, explicitly
Kolokacji: 2
(7) originally, initially
Kolokacji: 2
(9) specifically, generally
Kolokacji: 2
(10) once, formerly
Kolokacji: 2
(11) consistently, regularly
Kolokacji: 2
(12) commonly, therein
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.