BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"important" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

important przymiotnik

important + rzeczownik
Kolokacji: 742
important role • important part • important thing • important issue • important factor • important step • important source • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. important role = ważna rola important role
18. important piece = ważny kawałek important piece
19. important tool = ważne narzędzie important tool
20. important function = ważna funkcja important function
22. important task = ważne zadanie important task
23. important lesson = ważna lekcja important lesson
24. important goal = ważny cel important goal
25. important distinction = ważne rozróżnienie important distinction
27. important link = ważny link important link
28. important implication = ważna konsekwencja important implication
29. important ally = ważny sojusznik important ally
30. important milestone = ważny kamień milowy important milestone
31. important topic = ważny temat important topic
32. important consequence = ważna konsekwencja important consequence
33. important clue = ważny trop important clue
34. important symbol = ważny symbol important symbol
35. important contributor = ważny ofiarodawca important contributor
38. important reason = ważny powód important reason
39. important document = ważny dokument important document
41. important concept = ważne pojęcie important concept
43. important asset = ważny atut important asset
47. important matter = ważna kwestia important matter
49. important detail = ważny szczegół important detail
51. important measure = ważny wskaźnik important measure
52. important theme = ważny temat important theme
56. important position = ważna pozycja important position
57. important player = ważny gracz important player
58. important victory = ważne zwycięstwo important victory
60. important meeting = ważne spotkanie important meeting
61. important item = ważna rzecz important item
63. important benefit = ważna korzyść important benefit
66. important habitat = ważne siedlisko important habitat
67. important advance = ważny postęp important advance
68. important work = ważna praca important work
69. important development = ważne rozwinięcie important development
71. important job = ważna praca important job
75. important effect = ważny efekt important effect
77. important way = ważny sposób important way
78. important collection = ważne kolekcjonowanie important collection
79. important fact = ważny fakt important fact
80. important problem = ważny problem important problem
81. important moment = ważny moment important moment
82. important project = ważny projekt important project
83. important activity = ważna działalność important activity
84. important artist = ważny artysta important artist
85. important battle = ważna bitwa important battle
86. important story = ważna historia important story
87. important result = ważny skutek important result
88. important paper = ważny papier important paper
89. important test = ważny test important test
91. important place = ważne miejsce important place
92. important member = ważny członek important member
93. important product = ważny produkt important product
94. important case = ważny przypadek important case
95. important book = ważna książka important book
96. important post = ważna poczta important post
99. important character = ważny charakter important character
100. important force = ważna siła important force
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 133
czasownik + important
Kolokacji: 14
consider important • become important • feel important • prove important • deem important • ...
przysłówek + important
Kolokacji: 78
most important • particularly important • especially important • extremely important • equally important • increasingly important • ...
important + przyimek
Kolokacji: 21
important to • important for • important in • important during • important about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.