"hole" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hole rzeczownik

rzeczownik + hole
Kolokacji: 99
bullet hole • watering hole • rabbit hole • playoff hole • Jackson Hole • water hole • Woods Hole • swimming hole • security hole • ...
hole + rzeczownik
Kolokacji: 12
Woods Hole Oceanographic Institution • hole card • hole right • hole golf course • hole course • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. Woods Hole Oceanographic Institution = Woods Dziura Oceanograficzna Instytucja Woods Hole Oceanographic Institution
2. hole card = zakryta karta hole card
hole + czasownik
Kolokacji: 52
hole appears • hole opens • hole drills • hole allows • hole forms • ...
czasownik + hole
Kolokacji: 59
drill holes • poke holes • play several holes • punch a hole • dig a hole • blow a hole • plug the hole • burn a hole • make on the hole • ...
przymiotnik + hole
Kolokacji: 111
black hole • small hole • gaping hole • big hole • large hole • deep hole • tiny hole • dark hole • final hole • huge hole • little hole • ...
przyimek + hole
Kolokacji: 24
with holes • after several holes • of holes • for holes • about holes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.