"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(16) voice, water, way, wing, part
Kolokacji: 5
2. hear one's views = słyszeć czyjś widoki hear one's views
4. hear one's ideas = słyszeć czyjś pomysły hear one's ideas
5. hear one's plans = słyszeć czyjś plany hear one's plans
6. hear one's reaction = słyszeć czyjś reakcja hear one's reaction
7. hear one's theory = słyszeć czyjś teoria hear one's theory
  • You might need it when you hear my latest theory.
  • I hadn't heard her theory about what the Eosi might have been trying to do.
  • You're already sworn, we've heard the charges, let's hear your theory.
  • "This city right now is burning, and I'd really like to hear your theory on who these firebugs are."
  • Care to hear my theory about how he became transformed into a soldier?
  • I don't want to hear your theory about responsibility and ripple effects.
  • I'd like to hear Barry's theory first, if you don't mind.
  • Wanta hear my theory why you held the files back from summer '49 on?
  • Helen was hearing her own theory given circumstance and flesh.
  • Rueben does not want to hear his theory and leaves.
8. hear one's decision = słyszeć czyjś decyzja hear one's decision
9. hear speculation = usłysz spekulacje hear speculation
10. hear sentiments = usłysz sentymenty hear sentiments
(20) side, one, English
Kolokacji: 3
(21) confession, threat, rat
Kolokacji: 3
(22) foot, horse, piece, man, hoof
Kolokacji: 5
(25) mother, father, parent, animal
Kolokacji: 4
(26) heart, stuff, ability
Kolokacji: 3
(27) child, son, kid, daughter
Kolokacji: 4
(28) concern, Enterprise
Kolokacji: 2
(29) commotion, splash
Kolokacji: 2
(30) whine, grievance
Kolokacji: 2
(31) time, hour, life
Kolokacji: 3
(32) opportunity, chance
Kolokacji: 2
(34) song, call, birdsong
Kolokacji: 3
(36) criticism, legend, fire
Kolokacji: 3
(37) car, door, engine, glass
Kolokacji: 4
(38) note, tone, opera, blue
Kolokacji: 4
(40) question, matter, problem
Kolokacji: 3
(41) claim, accusation, allegation
Kolokacji: 3
(45) excuse, apology
Kolokacji: 2
(46) snatch, catch, dozens
Kolokacji: 3
(47) recording, tape
Kolokacji: 2
(48) God, DAVID
Kolokacji: 2
(49) sob, dog, heel
Kolokacji: 3
(50) wolf, coyote
Kolokacji: 2
(51) dragon, rock
Kolokacji: 2
(52) snippet, fragment
Kolokacji: 2
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.