"grow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grow czasownik

grow + rzeczownik
Kolokacji: 5
ability to grow • grow up one's mother • credit to grow • grow out one's hair • room to grow
czasownik + grow
Kolokacji: 30
keep growing • found growing • start growing • begin growing • continue growing • continue to grow • expected to grow • begin to grow • ...
grow + przyimek
Kolokacji: 84
grow up • grow into • grow beyond • grow out • grow inside • ...
grow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 592
grow old • grow rapidly • grow stronger • grow larger • grow quickly • grow tired • grow steadily • grow accustomed • grow faster • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. grow old = postarzeć się, zestarzeć się grow old
3. grow quickly = urośnij szybko grow quickly
5. grow larger = stój się większy grow larger
7. grow tired = znudzić się grow tired
  • The town was growing so fast a man wouldn't know most of the people he met from one day to the next.
  • The city has been growing faster in the last four years.
  • What it heard was that the problem is growing fast.
  • But at least the hole in its order book is no longer growing so fast.
  • I never saw a building of its size grow so fast.
  • In the past 10 years, it had been growing much faster.
  • It was already America's third largest city and growing fast.
  • With the return to democracy in 2000, trade between the two countries is growing fast.
  • The beautiful town is growing fast to be one of the major cities in the country.
  • After all, language did not grow fast in that day.
10. grow accustomed = przyzwyczaić się grow accustomed
11. grow weary = stój się znużony grow weary
12. grow longer = rób się coraz dłuższym grow longer
13. grow worse = stój się gorszy grow worse
14. eventually grow = ostatecznie urośnij eventually grow
15. grow angry = rozzłość się grow angry
18. grow wide = urośnij szeroko grow wide
20. grow cold = ochłodzić się grow cold
21. grow impatient = zaczynać się niecierpliwić, tracić cierpliwość grow impatient
22. gradually grow = stopniowo urośnij gradually grow
23. grow hot = stój się gorący grow hot
24. grow heavy = stój się ciężki grow heavy
26. fully grown = w pełni urosnąć fully grown
29. grow quiet = stój się cichy grow quiet
30. grow rich = bogacić się grow rich
31. grow fond = rozmiłuj grow fond
33. locally grown = w okolicy urosnąć locally grown
34. grow brighter = stój się jaśniejszy grow brighter
35. grow concerned = rosnąć dotyczyć grow concerned
36. grow suspicious = stój się podejrzliwy grow suspicious
37. grow wild = rosnąć dziko grow wild
38. grow warm = ocieplać się grow warm
39. grow pale = zblednąć, poblednąć grow pale
41. grow shorter = stój się krótszy grow shorter
42. grow apart = oddalać się od siebie (np. w związku) grow apart
43. grow naturally = urośnij naturalnie grow naturally
46. grow faint = stój się słaby grow faint
47. grow dark = pociemnieć grow dark
48. grow bolder = stój się śmielszy grow bolder
49. grow silent = stój się cichy grow silent
50. grow big = stój się duży grow big
51. grow together = zbliżyć się do siebie, zrosnąć się grow together
52. grow smaller = stój się mniejszy grow smaller
55. grow serious = poważnieć grow serious
56. grow intense = stój się intensywny grow intense
58. grow well = urośnij dobrze grow well
59. grow high = stój się wysoki grow high
60. later grow = później urośnij later grow
61. grow powerful = stój się potężny grow powerful
62. grow great = stój się wielki grow great
63. grow thick = stój się gruby grow thick
64. actually grow = faktycznie urośnij actually grow
65. grow desperate = stój się zrozpaczony grow desperate
66. grow nervous = stój się zdenerwowany grow nervous
67. grow red = stój się czerwony grow red
68. widely grown = powszechnie urosnąć widely grown
69. grow popular = stój się popularny grow popular
70. grow clearer = stój się czystszy grow clearer
71. grow comfortable = stój się wygodny grow comfortable
72. grow annually = urośnij rocznie grow annually
73. commonly grown = powszechnie urosnąć commonly grown
74. grow sharper = stój się ostrzejszy grow sharper
75. grow dim = przygaśnij grow dim
76. grow anxious = stój się pełny niepokoju grow anxious
77. grown mainly = urosnąć głównie grown mainly
80. grow sick = stój się chory grow sick
81. grow soft = stój się miękki grow soft
82. grow uneasy = niepokój się grow uneasy
84. once grow = kiedyś urośnij once grow
85. grow confident = stój się pewny siebie grow confident
86. grown primarily = urosnąć pierwotnie grown primarily
87. away grow = daleko rosnąć away grow
88. grow interested = stój się zainteresowany grow interested
89. grow wary = stój się ostrożny grow wary
90. grow easily = urośnij łatwo grow easily
91. grow bitter = gorzknieć, stawać się gorzkim grow bitter
92. grow uncomfortable = stój się niewygodny grow uncomfortable
93. grow wealthy = stój się bogaty grow wealthy
94. grow numb = stój się zdrętwiały grow numb
95. grow frustrated = stój się poirytowany grow frustrated
96. grow sharply = urośnij ostro grow sharply
97. grow complex = stój się skomplikowany grow complex
98. grow restive = stój się niespokojny grow restive
99. grown commercially = urosnąć opłacalnie grown commercially
100. simply grow = po prostu urośnij simply grow
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 132

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.