"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. good idea = świetna myśl, świetny pomysł good idea
4. good reason = wystarczający powód good reason
5. good job = dobrze wykonana robota good job
7. good luck = szczęście, powodzenie good luck
8. good deal = wiele, dużo good deal
  • I think the public get a really good deal over here.
  • And she's done a good deal of work on her own.
  • And a good deal of the community felt the same way as we did.
  • I spent a good deal of my day talking about her.
  • She had lost a good deal of her power over him.
  • But they had a good deal of work to do yet.
  • Actually I can do a good deal of open talking.
  • If he did, they must have had a good deal to talk about.
  • He looked at her with a good deal of interest.
  • Came into a good deal of money on her death a year ago.
10. good look = dobry wygląd good look
11. good example = dobry przykład good example
12. good night = Dobranoc., Dobrej nocy. good night
13. good fortune = szczęście, powodzenie, pomyślność good fortune
14. good faith = dobra wiara, dobry zamiar, dobre intencje good faith
15. good guy = pozytywny bohater good guy
17. good shape = dobry kształt good shape
19. good start = dobry początek good start
24. good measure = dobry wskaźnik good measure
27. good shot = dobry strzelec good shot
28. good deed = dobry uczynek good deed
31. good mood = humorek good mood
35. good standing = dobra reputacja good standing
36. good bet = duże prawdopodobieństwo good bet
37. good impression = dobre wrażenie good impression
40. good portion = dobra część good portion
42. good laugh = dobry śmiech good laugh
44. good omen = szczęśliwy omen good omen
45. good match = dobre dopasowanie good match
46. good grade = dobra klasa good grade
47. good judgment = dobre orzeczenie good judgment
49. good stead = dobre zastępstwo good stead
50. Good Samaritan = Miłosierny Samarytanin Good Samaritan
51. good excuse = dobre wytłumaczenie, dobra wymówka good excuse
52. good wish = dobre pragnienie good wish
53. good conscience = czyste sumienie good conscience
55. good cop = dobra glina good cop
56. good listener = dobry słuchacz good listener
57. good guess = poprawna próba odgadnięcia good guess
58. good indicator = dobry wskaźnik good indicator
60. good indication = dobra oznaka good indication
61. good one = coś dobrego good one
62. good question = dobre pytanie (zwrot używany, gdy nie znamy na nie odpowiedzi) good question
63. good cause = ważna przyczyna good cause
64. good source = dobre źródło good source
65. good reputation = dobra reputacja, nieposzlakowana opinia good reputation
66. good fight = dobra walka good fight
68. good meal = dobry posiłek good meal
69. Good Friday = Wielki Piątek Good Friday
70. good citizen = dobry obywatel good citizen
71. good candidate = dobry kandydat good candidate
73. good actor = dobry aktor good actor
74. good repair = dobra naprawa good repair
75. good habit = dobry nawyk good habit
76. good grip = dobry chwyt good grip
77. good buy = udany zakup good buy
81. good condition = korzystny warunek good condition
82. good point = słuszna uwaga good point
83. good player = dobry gracz good player
86. good boy = dobry chłopiec good boy
87. good behavior = dobre sprawowanie good behavior
88. good quality = dobra jakość good quality
89. good girl = grzeczna dziewczynka good girl
91. good weather = ładna pogoda good weather
92. good move = dobre posunięcie good move
93. good investment = dobra inwestycja good investment
95. good option = dobra opcja good option
96. good Cook = dobry Cook good Cook
97. good joke = dobry żart good joke
98. good lawyer = dobry prawnik good lawyer
99. good Grace = dobra Gracja good Grace
100. good alternative = dobra alternatywa good alternative
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 239
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.