"exchange" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exchange rzeczownik

rzeczownik + exchange
Kolokacji: 85
stock exchange • Commodity Exchange • telephone exchange • prisoner exchange • Guardian home exchange • data exchange • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. stock exchange = giełda papierów wartościowych stock exchange
5. Guardian home exchange = Wymiana strażnika domowa Guardian home exchange
7. data exchange = wymiana danych, wymiana informacji data exchange
9. Tokyo Stock Exchange = Giełda Papierów Wartościowych w Tokio Tokyo Stock Exchange
10. Toronto Stock Exchange = Toronto giełda papierów wartościowych Toronto Stock Exchange
11. London Stock Exchange = Giełda papierów wartościowych londyńska London Stock Exchange
12. student exchange = wymiana studencka student exchange
13. gas exchange = wymiana gazowa, wymiana gazów gas exchange
14. population exchange = wymiana ludnościa population exchange
15. exchange of ideas = wymiana pomysłów exchange of ideas
16. exchange of letters = wymiana listów, wymiana pism oficjalnych exchange of letters
19. exchange of fire = wymiana ognia exchange of fire
21. needle exchange = punkt wydawania narkomanom jednorazowych igieł i strzykawek needle exchange
22. Chicago Board Options Exchange = Chicagowskie Opcje zarządu Wymiana Chicago Board Options Exchange
23. New York Stock Exchange = Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych New York Stock Exchange
24. exchange of gunfire = wymiana strzałów z broni palnej exchange of gunfire
25. energy exchange = wymiana energii energy exchange
exchange + rzeczownik
Kolokacji: 72
exchange rate • exchange program • Exchange Commission • exchange market • exchange student • Securities Exchange Commission • ...
exchange + czasownik
Kolokacji: 34
exchange takes • Guardian exchange allows • exchange says • exchange occurs • exchange begins • ...
czasownik + exchange
Kolokacji: 35
promote exchange • list on the London Exchange • trade on the New Exchange • close on the New Exchange • rise on the New Exchange • ...
przymiotnik + exchange
Kolokacji: 154
foreign exchange • cultural exchange • heated exchange • brief exchange • free exchange • international exchange • major exchange • ...
przyimek + exchange
Kolokacji: 14
in exchange • through exchanges • of exchange • after an exchange • with an exchange • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.