"entertaining" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entertaining przymiotnik

entertaining + rzeczownik
Kolokacji: 68
entertaining show • entertaining way • entertaining story • entertaining guest • entertaining book • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. entertaining show = widowisko podejmowania gości entertaining show
2. entertaining way = droga podejmowania gości entertaining way
3. entertaining story = historia podejmowania gości entertaining story
4. entertaining book = książka podejmowania gości entertaining book
5. entertaining guest = podejmowanie gości gość entertaining guest
czasownik + entertaining
Kolokacji: 3
prove entertaining • find entertaining • enjoy entertaining
przysłówek + entertaining
Kolokacji: 26
most entertaining • highly entertaining • thoroughly entertaining • hugely entertaining • vastly entertaining • ...
entertaining + przyimek
Kolokacji: 5
entertaining in • entertaining for • entertaining to • entertaining at • entertaining with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.