"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • And my players can be greatly encouraged by what happened during the week.
  • I am also greatly encouraged by the report and would like to comment in particular on three of the issues.
  • Men on the bridge saw it and were greatly encouraged.
  • Greatly encouraged, he began to study the elements of this particular type.
  • Still, he was greatly encouraged by the conviction in his son's voice.
  • The growth of religious nationalism has greatly encouraged that course.
  • Following this, Stark's interest in writing for a career was greatly encouraged.
  • I was greatly encouraged by the unanimous view of the Committee.
  • But she has been greatly encouraged by the response she's gotten.
  • Future work in these areas would greatly encourage their uptake by industry.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.