"eat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eat czasownik

eat + rzeczownik
Kolokacji: 370
eat food • eat lunch • eat breakfast • eat dinner • eat fish • eat fruit • eat bread • eat eggs • eat insects • eat vegetables • ...
czasownik + eat
Kolokacji: 54
stop eating • start eating • avoid eating • begin eating • refuse to eat • want to eat • like to eat • force to eat • try to eat • begin to eat • ...
eat + przyimek
Kolokacji: 43
eat up • eat out • eat at • eaten since • eat without • ...
eat + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 108
eat away • eat raw • eat alive • eat alone • eat together • eat slowly • eat well • eat quickly • commonly eaten • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. eat away = zżerać, nadgryzać eat away
2. eat raw = jedz na surowo eat raw
3. eat alive = zjedz eat alive
4. eat alone = zjedz w pojedynkę eat alone
7. eat well = zjedz dobrze eat well
9. commonly eaten = powszechnie zjedzony commonly eaten
10. mainly eat = głównie zjedz mainly eat
11. actually eat = faktycznie zjedz actually eat
12. eat regularly = regularnie się odżywiaj eat regularly
13. eat properly = zjedz jak należy eat properly
15. better eat = lepiej zjedz better eat
16. eat healthy = zdrowo się odżywiać eat healthy
18. once eat = kiedyś zjedz once eat
20. eat right = odżywiaj się prawidłowo eat right
21. eat fresh = jeść świeży eat fresh
22. eat sparingly = zjedz oszczędnie eat sparingly
24. hardly eat = ledwie zjedz hardly eat
25. eat later = zjedz później eat later

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.