"demand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

demand rzeczownik

rzeczownik + demand
Kolokacji: 76
consumer demand • market demand • energy demand • customer demand • electricity demand • investor demand • power demand • ...
demand + rzeczownik
Kolokacji: 18
demand side • demand service • MP demands inquiry • demand curve • demand growth • ...
demand + czasownik
Kolokacji: 81
demand grows • demand increases • demand falls • demand leads • demand exceeds • demand rises • demand comes • ...
czasownik + demand
Kolokacji: 107
reduce demand • place demands • reject demands • make demands • resist demands • agree to one's demands • ...
przymiotnik + demand
Kolokacji: 241
high demand • strong demand • great demand • popular demand • domestic demand • public demand • pent-up demand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. high demand = wysokie zapotrzebowanie high demand
2. strong demand = silne zapotrzebowanie, duży popyt strong demand
3. great demand = wielkie żądanie great demand
4. popular demand = popularne żądanie popular demand
6. public demand = zapotrzebowanie społeczne public demand
7. pent-up demand = popyt odłożony, popyt odroczony pent-up demand
8. huge demand = olbrzymie żądanie huge demand
9. weak demand = niskie żądanie weak demand
12. new demand = nowy wymóg new demand
13. low demand = prymitywne żądanie low demand
14. American demand = Amerykańskie żądanie American demand
15. physical demand = naukowe żądanie physical demand
16. constant demand = stałe żądanie constant demand
17. political demand = polityczne żądanie political demand
18. local demand = miejscowe żądanie local demand
19. specific demand = określone żądanie specific demand
20. aggregate demand = popyt zagregowany, popyt globalny (całkowity popyt na produkty i usługi na danym obszarze w danym czasie) aggregate demand
21. future demand = popyt przyszły future demand
22. big demand = duże żądanie big demand
23. current demand = obecne żądanie current demand
24. large demand = duże żądanie large demand
25. international demand = międzynarodowe żądanie international demand
26. foreign demand = popyt zagraniczny foreign demand
27. unreasonable demand = niedorzeczne żądanie unreasonable demand
29. financial demand = finansowe żądanie financial demand
30. technical demand = techniczne żądanie technical demand
31. worldwide demand = ogólnoświatowe żądanie worldwide demand
32. main demand = główne żądanie main demand
33. key demand = kluczowe żądanie key demand
34. total demand = całkowite żądanie total demand
35. economic demand = gospodarcze żądanie economic demand
36. additional demand = żądanie dodatkowe additional demand
37. overwhelming demand = entuzjastyczne żądanie overwhelming demand
38. enormous demand = ogromne żądanie enormous demand
39. similar demand = podobne żądanie similar demand
40. excessive demand = wygórowane żądanie excessive demand
przyimek + demand
Kolokacji: 27
on demand • in demand • despite demands • with demand • of demand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.