"create" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

create czasownik

create + rzeczownik
Kolokacji: 843
create jobs • create opportunities • create conditions • create works • create tension • create controversy • create confusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. create confusion = tworzyć zamieszanie create confusion
10. create havoc = stwórz spustoszenie create havoc
11. create chaos = spowoduj zamieszanie create chaos
13. create wealth = stwórz bogactwo create wealth
19. create awareness = uświadamiać create awareness
22. create value = stwórz wartość create value
24. create change = wywołaj zmianę create change
26. create thousands = stwórz tysiące create thousands
27. create content = stwórz zawartość create content
28. create objects = stwórz przedmioty create objects
30. create competition = wywołaj konkurs create competition
31. create institutions = stwórz instytucje create institutions
34. create interest = wywołaj interes create interest
35. create standards = stwórz standardy create standards
38. create songs = utwórz piosenki create songs
39. create campaigns = wywołaj kampanie create campaigns
41. create projects = stwórz projekty create projects
42. create room = stwórz pokój create room
43. create things = stwórz sprawy create things
44. create Duke = stwórz Księcia create Duke
45. create books = stwórz książki create books
46. create services = stwórz serwisy create services
47. create events = wywołaj wydarzenia create events
48. create laws = stwórz prawa create laws
49. create order = stwórz porządek create order
50. create software = utwórz oprogramowanie create software
53. create video playlists = utwórz listy odtwarzania na wideo create video playlists
55. create reporting = stwórz informowanie create reporting
56. create Earl = stwórz Earl create Earl
57. create files = utwórz akta create files
58. create excitement = stwórz radosne podniecenie create excitement
59. create weapons = stwórz broń create weapons
61. create man = stwórz człowieka create man
62. create installations = stwórz instalacje create installations
64. create chances = stwórz szanse create chances
66. create rules = stwórz zasady create rules
67. create solutions = stwórz rozwiązania create solutions
68. create ads = utwórz ogłoszenia create ads
69. create buildings = stwórz budynki create buildings
70. create tools = stwórz narzędzia create tools
71. create history = utwórz historię create history
72. create fear = stwórz strach create fear
73. create housing = stwarzać mieszkaniowy create housing
74. create challenges = utwórz wyzwania create challenges
76. create panic = siać panikę, powodować panikę create panic
77. create documents = utwórz dokumenty create documents
79. create shapes = utwórz kształty create shapes
80. create copies = utwórz kopie create copies
81. create expectations = stwórz oczekiwania create expectations
82. create drama = utwórz dramat create drama
86. create obstacles = stwarzaj przeszkody create obstacles
87. create costumes = stwórz stroje create costumes
88. create drawings = utwórz rysunki create drawings
90. create dishes = stwórz naczynia create dishes
91. create issues = stwórz kwestie create issues
92. create employment = wywołaj zatrudnienie create employment
96. attempt to create = próba stworzenia attempt to create
97. create a climate = stwórz klimat create a climate
98. create a vacuum = wytwórz próżnię create a vacuum
99. create energy = stwórz energię create energy
100. create noise = wywołaj hałas create noise
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 152
czasownik + create
Kolokacji: 93
help create • begin creating • enable to create • start creating • attempt to create • avoid creating • combined to create • ...
create + przyimek
Kolokacji: 61
created by • created following • created during • create within • create through • ...
create + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
newly created • originally created • create equal • created specifically • artificially created • initially created • actually create • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.