Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"court" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

court rzeczownik

rzeczownik + court
Kolokacji: 213
tennis court • district court • basketball court • Circuit Court • bankruptcy court • trial court • volleyball court • Hampton Court • ...
court + rzeczownik
Kolokacji: 221
court order • court case • court decision • court ruling • court document • court record • court battle • court proceedings • court judge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
2. court case = rozprawa sądowa court case
5. court paper = papier sądowy court paper
11. court appearance = pojawienie się w sądzie court appearance
13. court challenge = wyzwanie sądowe court challenge
14. court filing = złożenie sądowe court filing
15. Court TV = TV sądowy Court TV
16. court date = data rozprawy court date
17. court clerk = sekretarz sądu, protokolant court clerk
18. court painter = nadworny malarz court painter
19. court injunction = nakaz sądowy court injunction
23. court session = posiedzenie sądu court session
24. court official = urzędnik sądowy court official
25. court action = powództwo sądowe court action
26. court cost = koszt sądowy court cost
27. court officer = urzędnik sądowy court officer
28. court house = budynek sądu court house
29. Court Street = Ulica sądowa Court Street
30. court eviction case = przypadek eksmisji sądowy court eviction case
31. court approval = aprobata sądowa court approval
32. court jester = błazen nadworny court jester
33. Supreme Court Fellow = Sąd Najwyższy Facet Supreme Court Fellow
34. Supreme Court Constitution = Sąd Najwyższy Konstytucja Supreme Court Constitution
35. Supreme Court ruling = Najwyższe orzeczenie sądowe Supreme Court ruling
36. Supreme Court nominee = Kandydat Sądu Najwyższego Supreme Court nominee
37. Court Journal = Czasopismo sądowe Court Journal
42. court fight = walka sądowa court fight
43. Supreme Court decision = Najwyższa decyzja sądu Supreme Court decision
44. district court judge = sędzia sądu okręgowego district court judge
45. court room = sala sądowa, sala rozpraw court room
46. Supreme Court case = Najwyższa sprawa sądowa Supreme Court case
47. Royal Court Theater = Królewska Scena sądowa Royal Court Theater
48. court judgment = orzeczenie sądowe court judgment
49. High Court judge = sędzia Wysokiego Trybunału (Anglii i Walii) High Court judge
  • But a High Court judge said the plans were already public when the bought the house.
  • He was knighted in 2002 and sat as a High Court judge from 2005-2012.
  • He served as a High Court judge from 1907 to 1924.
  • Why are you going on like a High Court judge?
  • He was a High Court judge from 1983 until 2003.
  • In some other cases, an appeal may only be brought with the leave of a High Court judge.
  • A High Court judge said they would earn nothing from the book, if convicted.
  • In 1988 a High Court judge was given charge of the list.
  • He became a High Court judge in 1978, and was knighted the same year.
  • A High Court judge said the government's decision "cannot stand."
50. Supreme Court judge = Najwyższy sędzia Supreme Court judge
51. court life = życie sądowe court life
52. court bid = oferta sądowa court bid
54. Court Administration = Zarządzanie sądowe Court Administration
55. court trial = rozprawa sądowa court trial
56. court poet = poeta sądowy court poet
57. Supreme Court nomination = Nominacja Sądu Najwyższego Supreme Court nomination
58. circuit court judge = sędzia sądu objazdowego circuit court judge
59. court procedure = postępowanie sądowe court procedure
60. court eviction bid = oferta eksmisji sądowa court eviction bid
61. Family Court judge = Sędzia rodzinny Family Court judge
63. court intrigue = intryga sądowa court intrigue
64. court musician = muzyk sądowy court musician
65. court victory = zwycięstwo sądowe court victory
67. court settlement = ugoda sądowa court settlement
68. Tottenham Court Road = Tottenham Droga sądowa Tottenham Court Road
69. court protection = ochrona sądowa court protection
70. court opinion = opinia sądowa court opinion
71. court transcript = kopia sądowa court transcript
72. Hampton Court Palace = Hampton Pałac sądowy Hampton Court Palace
73. Supreme Court precedent = Precedens Sądu Najwyższego Supreme Court precedent
74. court dress = strój dworski court dress
75. court physician = lekarz sądowy court physician
76. court supervision = nadzór sądowy court supervision
77. State Supreme Court justice = Państwo sprawiedliwość Sądu Najwyższego State Supreme Court justice
78. court lady = pani sądowa court lady
79. court review = przegląd sądowy court review
court + czasownik
Kolokacji: 314
court rules • court upholds • court holds • court orders • court decides • court rejects • court issues • court grants • court refuses • ...
czasownik + court
Kolokacji: 131
hold court • ignore court • appeal to the Supreme Court • appoint to the Supreme Court • argue before the Supreme Court • ...
przymiotnik + court
Kolokacji: 165
federal court • high court • low court • supreme court • appellate court • royal court • criminal court • civil court • imperial court • ...
przyimek + court
Kolokacji: 27
in court • to court • into court • after court • including tennis courts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.