"contain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contain czasownik

contain + rzeczownik
Kolokacji: 1074
contain information • contain ingredients • contain elements • contain material • contain references • contain sugar • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. contain details = zawieraj szczegóły contain details
12. contain chemicals = zawieraj substancje chemiczne contain chemicals
14. contain alcohol = zawieraj alkohol contain alcohol
16. contain errors = powstrzymaj błędy contain errors
17. contain links = zawieraj połączenia contain links
18. contain aspartame = zawieraj aspartam contain aspartame
20. contain examples = zawieraj przykłady contain examples
22. contain lyrics = zawieraj liryków contain lyrics
23. contain pictures = zawieraj obrazy contain pictures
24. contain statements = zawieraj oświadczenia contain statements
26. contain thousands = bądź podzielnym przez tysiące contain thousands
30. contain data = zawieraj dane contain data
34. contain evidence = zawieraj zeznania contain evidence
35. contain poems = zawieraj wiersze contain poems
37. contain quantities = zawieraj ilości contain quantities
43. contain oil = zawieraj olej contain oil
44. contain water = zawieraj wodę contain water
46. contain notes = zawieraj notatki contain notes
47. contain components = zawieraj składniki contain components
48. contain interviews = powstrzymaj wywiady contain interviews
53. contain paintings = zawieraj obrazy contain paintings
55. contain levels = zawieraj poziomy contain levels
59. contain content = zawieraj zawartość contain content
63. contain music = powstrzymaj muzykę contain music
64. contain support = zawieraj wsparcie contain support
80. contain news = zawierać wiadomości contain news
81. contain Multimedia Tools = powstrzymaj Multimedialne Narzędzia contain Multimedia Tools
82. contain Basics = powstrzymaj Podstawy contain Basics
83. contain several genera = powstrzymaj kilka rodzajów contain several genera
85. contain several residences = zawieraj kilka rezydencji contain several residences
86. contain hundreds = bądź podzielnym przez sto contain hundreds
87. contain compounds = zawieraj związki chemiczne contain compounds
88. contain caffeine = zawieraj kofeinę contain caffeine
89. contain footage = zawieraj materiał filmowy contain footage
91. contain uses = zawieraj wykorzystania contain uses
93. contain passages = zawieraj przejścia contain passages
99. contain traces = zawieraj ślady contain traces
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 192
czasownik + contain
Kolokacji: 15
try to contain • found to contain • seem to contain • released containing • say to contain • ...
contain + przyimek
Kolokacji: 47
contain within • contain in • contain by • contain among • contain about • ...
contain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
contain therein • barely contain • actually contain • originally contain • once contain • generally contain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.