"consumer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consumer rzeczownik

rzeczownik + consumer
Kolokacji: 17
U.S. consumer • energy consumer • electricity consumer • UK consumer • oil consumer • ...
consumer + rzeczownik
Kolokacji: 217
consumer good • consumer product • consumer spending • consumer group • consumer confidence • consumer electronics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
3. consumer spending = wydatki na konsumpcję, wydatki konsumpcyjne consumer spending
6. consumer electronics = elektronika użytkowa, sprzęt elektroniczny consumer electronics
7. Consumer Guide = Konsument Przewodnik Consumer Guide
9. consumer price = cena detaliczna, cena dla nabywców consumer price
13. consumer market = rynek konsumencki consumer market
17. Consumer Federation = Konsument Federacja Consumer Federation
20. consumer choice = teoria wyboru konsumenta consumer choice
21. Consumer Guide Product = Konsument Przewodnik Produkt Consumer Guide Product
24. Consumer Price Index = Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych Consumer Price Index
25. Consumer Electronics Show = Elektronika użytkowa Widowisko Consumer Electronics Show
27. consumer debt = konsument dług consumer debt
30. consumer business = konsument biznes consumer business
31. consumer society = społeczeństwo konsumpcyjne consumer society
32. consumer loan = pożyczka konsumpcyjna, kredyt konsumencki consumer loan
33. consumer research = badanie konsumentów (pod względem ich potrzeb i preferencji) consumer research
34. consumer service = obsługa konsumenta, obsługa klienta consumer service
35. consumer advocacy group = poparcie konsumenta grupa consumer advocacy group
36. consumer device = urządzenie konsumenta consumer device
38. Consumer Guide Rating = Konsument Przewodnik Wskaźnik Consumer Guide Rating
39. consumer item = rzecz konsumenta consumer item
40. consumer marketing = konsument marketing consumer marketing
41. consumer survey = ankietowe badanie konsumenckie consumer survey
42. consumer preference = preferencja konsumenta consumer preference
44. consumer banking = bankowość detaliczna consumer banking
46. Consumer Product Safety Commission = Produkt konsumencki Komisja bezpieczeństwa Consumer Product Safety Commission
47. consumer brand = marka konsumenta consumer brand
48. consumer fraud = konsument oszustwo consumer fraud
49. consumer awareness = świadomość konsumenta consumer awareness
50. consumer products company = towary konsumpcyjne spółka consumer products company
51. consumer taste = gust konsumenta consumer taste
52. consumer attitude = konsument nastawienie consumer attitude
53. consumer expectation = oczekiwanie konsumentów consumer expectation
consumer + czasownik
Kolokacji: 121
consumer pays • consumer buys • consumer spends • consumer wants • consumer uses • consumer gets • consumer finds • ...
czasownik + consumer
Kolokacji: 84
protect consumers • reach consumers • allow consumers • provide consumers • help consumers • sell to consumers • ...
przymiotnik + consumer
Kolokacji: 104
American consumer • young consumer • average consumer • large consumer • individual consumer • Japanese consumer • ...
przyimek + consumer
Kolokacji: 17
among consumers • for consumers • to consumers • by consumers • of consumers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.