"capital" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

capital rzeczownik

rzeczownik + capital
Kolokacji: 75
venture capital • investment capital • state capital • Washington Capital • district capital • share capital • capital of the county • ...
capital + rzeczownik
Kolokacji: 199
capital city • capital gain • capital market • capital investment • capital letter • capital expenditure • capital improvement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. capital city = stolica, miasto stołeczne capital city
5. capital letter = wielka litera, duża litera capital letter
6. capital improvement = poprawa kapitałowa capital improvement
7. capital expenditure = nakłady kapitałowe, nakłady inwestycyjne, wydatki kapitałowe capital expenditure
  • The Republican bill calls for new capital spending of $3.91 billion.
  • However, as we have seen, central government has always had power to control capital spending and still does.
  • Capital spending for next year is being cut by $500 million.
  • In 2004 alone, the company's capital spending is expected to total $2.5 billion.
  • So far, the evidence is that capital spending remains strong, he said.
  • But special factors made 1992 a good year for capital spending.
  • Capital spending makes up about 15 percent of Japan's economy.
  • Capital spending makes up about 15 percent of the Japanese economy.
  • Less than half of their cash, or 46 percent, went into capital spending.
  • Continued growth in German capital spending is expected this year.
9. capital crime = przestępstwo zagrożone karą śmierci capital crime
10. capital cost = koszt inwestycyjne capital cost
11. capital good = kapitał dobry capital good
14. capital project = projekt kapitałowy capital project
16. capital budget = budżet inwestycyjny, plan inwestycyjny capital budget
17. capital case = przypadek kapitałowy capital case
18. capital ship = duży okręt wojenny capital ship
19. capital stock = kapitał akcyjny capital stock
20. capital offense = przestępstwo karane śmiercią capital offense
22. venture capital firm = firma kapitału wysokiego ryzyka venture capital firm
23. capital base = podstawa kapitałowa capital base
24. capital gains tax = podatek od zysków kapitałowych capital gains tax
25. Australian Capital Territory = Australijskie Terytorium Stołeczne Australian Capital Territory
26. capital murder = napaść na policjanta ze skutkiem śmiertelnym (dawniej w Wielkiej Brytanii i Irlandii) capital murder
28. capital region = region kapitałowy capital region
29. capital program = program kapitałowy capital program
30. capital loss = strata kapitałowa, zmniejszenie wartości aktywu capital loss
31. capital asset = kapitał rzeczowy capital asset
32. capital structure = struktura kapitałowa capital structure
33. capital flow = przepływ kapitału capital flow
34. capital equipment = wyposażenie kapitałowe capital equipment
35. capital fund = fundusz kapitałowy capital fund
36. venture capital fund = fundusz kapitału podwyższonego ryzyka venture capital fund
37. capital plan = plan kapitałowy capital plan
38. Capital Center = Centrum kapitałowe Capital Center
39. capital reserve = rezerwa kapitałowa capital reserve
40. Merrill Lynch Capital Market = Merrill Lynch rynek kapitałowy Merrill Lynch Capital Market
42. capital accumulation = akumulacja kapitału capital accumulation
43. capital town = miasto kapitałowe capital town
44. capital offence = przestępstwo karane śmiercią capital offence
45. capital outlay = nakłady kapitałowe, nakłady inwestycyjne, wydatki kapitałowe capital outlay
46. National Capital Region = Krajowy Region kapitałowy National Capital Region
47. capital inflow = napływ kapitału capital inflow
48. capital appreciation = wzrost wartości majątku, wzrost wartości kapitału capital appreciation
49. capital expense = koszt kapitałowy capital expense
50. Capital Beltway = Obwodnica kapitałowa Capital Beltway
52. Capital Radio = Radio kapitałowe Capital Radio
capital + czasownik
Kolokacji: 24
capital lies • capital moves • capital flows • capital falls • capital says • ...
czasownik + capital
Kolokacji: 83
raise capital • provide capital • invest capital • establish one's capital • use one's capital • attract capital • need capital • ...
przymiotnik + capital
Kolokacji: 255
provincial capital • political capital • foreign capital • European capital • human capital • cultural capital • private capital • ...
przyimek + capital
Kolokacji: 22
for capital • with capital • after one's capital • outside the capital • near the capital • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.