"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
3. later buy = później kup later buy
4. simply buy = po prostu kup simply buy
5. buy directly = kup bezpośrednio buy directly
6. once buy = kiedyś kup once buy
  • None of the works in the show was bought originally as a "museum picture."
  • You had originally bought the plans through a financial adviser.
  • He originally bought shares in June 1998 at $14.11; his average cost has been $35.84.
  • Officials in the attorney general's office said he had originally bought the shares for about $1 each.
  • He originally bought the mansion for $895,000 in the early part of the decade.
  • Yahoo originally bought the company eight years ago for $445m.
  • He originally bought shares in April 2000 and has paid $18 a share, on average.
  • They originally bought shares in May 2000 and have paid $27.38, on average, for the entire position; the stock is now at $33.74.
  • The land was originally bought by the State for the construction of the dam.
  • The managers originally bought the stock at $27.69 in December 1998.
10. bought earlier = kupiony wcześniej bought earlier

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.