ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
3. news broadcast = program informacyjny news broadcast
4. station broadcast = program dworcowy station broadcast
  • The station broadcasts 24 hours of news, music and other entertainment programs.
  • The station broadcasts live several hours a week from some of these stores.
  • The station first broadcast on October 16, 1972, with a 3,200-watt signal.
  • The station broadcasts mainly conservative talk shows throughout the day.
  • The station broadcasts 24 hours a day during university term time (a total of 30 weeks per year).
  • As of 2012, the station broadcasts twelve hours per day throughout the year.
  • At other hours of the station broadcasts news updates form 2-minutes long.
  • The station broadcasts 24 hours a day, 365 days a year.
  • The station broadcasts 24 hours a day, 7 days a week.
  • Today, the station broadcasts 60 hours a week between 40 programs.
5. TV broadcast = TV program TV broadcast
7. game broadcast = program gry game broadcast
8. sports broadcast = sporty nadały sports broadcast
9. satellite broadcast = program satelitarny satellite broadcast
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.