ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"body" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

body rzeczownik

rzeczownik + body
Kolokacji: 113
student body • executive body • car body • transport body • fruit body • government body • world body • parent body • cell body • ...
body + rzeczownik
Kolokacji: 166
body part • body language • body weight • body temperature • body armor • body heat • body mass • body fat • body size • body bag • ...
body + czasownik
Kolokacji: 431
body lays • body lies • body absorbs • body trembles • body aches • body shakes • body responds • body produces • body falls • ...
czasownik + body
Kolokacji: 430
body established • see one's body • leave one's body • use one's body • move one's body • carry one's body • keep one's body • ...
przymiotnik + body
Kolokacji: 586
human body • dead body • whole body • entire body • upper body • legislative body • naked body • low body • healthy body • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. dead body = zwłoki, ciało dead body
3. whole body = całe ciało whole body
  • You mean other than in my entire body of work?
  • Sound was more important than a use of the entire body here.
  • International students from some 130 countries account for more than 20 percent of the entire student body.
  • Just one is all you need to protect your entire body.
  • My entire body felt as if it were on fire!
  • His entire body felt hot, as if he were about to catch fire.
  • For such efforts either the brain within the head or the entire body may experience the above process.
  • It was as if his entire body had suddenly caught fire.
  • Among the artists, one lost an entire body of work.
  • It felt as if someone had played baseball with his entire body.
5. upper body = górna połowa ciała upper body
6. legislative body = ciało ustawodawcze, organ ustawodawczy legislative body
7. naked body = nagie ciało naked body
8. low body = niskie ciało low body
10. regulatory body = ciało nadzorujące, organ nadzorujący regulatory body
11. female body = żeńskie ciało female body
12. warm body = ciepłe ciało warm body
13. lifeless body = martwe ciało lifeless body
14. slender body = ciało smukłe slender body
15. advisory body = organ doradczy advisory body
16. limp body = wiotkie ciało limp body
17. celestial body = ciało niebieskie celestial body
18. Dismembered body = Rozdarte na kawałki ciało Dismembered body
19. heavenly body = ciało niebieskie heavenly body
20. broken body = złamane ciało broken body
21. unconscious body = nieprzytomne ciało unconscious body
22. muscular body = muskularne ciało muscular body
23. representative body = organ przedstawicielski representative body
24. governmental body = jednostka rządowa governmental body
25. main body = korpus main body
26. large body = obszerny materiał large body
27. thin body = wąskie ciało thin body
28. physical body = ciało fizyczne physical body
29. administrative body = organ administracji administrative body
30. lean body = szczupłe ciało lean body
31. small body = małe ciało small body
32. international body = organ międzynarodowy international body
33. independent body = niezależne ciało independent body
34. little body = mało ciała little body
35. strong body = silne ciało strong body
36. heavy body = ciężkie ciało heavy body
37. huge body = olbrzymie ciało huge body
38. official body = organ oficjalny (o organizacji) official body
39. powerful body = potężne ciało powerful body
40. regional body = organ regionalny regional body
41. professional body = stowarzyszenie zawodowe professional body
42. great body = wielkie ciało great body
43. young body = młode ciało young body
44. single body = jedno ciało single body
45. corporate body = osoba posiadająca zdolność prawną corporate body
46. massive body = masywne ciało massive body
47. new body = nowe ciało new body
48. black body = ciało doskonale czarne black body
49. big body = duże ciało big body
50. old body = stare ciało old body
51. white body = blade ciało white body
52. slim body = szczupłe ciało slim body
53. public body = organ publiczny, podmiot publiczny public body
54. high body = wysokie ciało high body
55. long body = długie ciało long body
56. solid body = ciało stałe solid body
57. national body = organ krajowy national body
58. central body = centrosom central body
59. local body = lokalne ciało local body
60. religious body = religijne ciało religious body
61. nude body = akt ciało nude body
62. responsible body = organ odpowiedzialny responsible body
63. different body = inne ciało different body
65. headless body = bezgłowe ciało headless body
66. beautiful body = piękne ciało beautiful body
68. soft body = wiotkie ciało soft body
69. male body = męskie ciało male body
70. statutory body = organ ustawowy statutory body
71. rigid body = bryła sztywna (ciało rozległe) rigid body
72. frail body = słabe ciało frail body
73. tiny body = maleńkie ciało tiny body
74. full body = pełne ciało full body
75. separate body = oddzielne ciało separate body
76. lithe body = giętkie ciało lithe body
77. political body = organ polityczny political body
78. inert body = bezwładne ciało inert body
79. only body = jedyne ciało only body
80. perfect body = doskonałe ciało perfect body
81. major body = główne ciało major body
82. hard body = twarde ciało hard body
83. substantial body = znaczne ciało substantial body
84. vast body = ogromne ciało vast body
85. mangled body = zmiażdżone ciało mangled body
86. real body = rzeczywiste ciało real body
87. battered body = zmasakrowane ciało battered body
88. similar body = podobne ciało similar body
89. original body = oryginalne ciało original body
90. judicial body = organ sądowy judicial body
91. prone body = podatne ciało prone body
92. non-departmental body = nie-wydziałowe ciało non-departmental body
93. dark body = ciemne ciało dark body
94. planetary body = planetarne ciało planetary body
95. wide body = szerokie ciało wide body
96. autonomous body = niezależne ciało autonomous body
97. frozen body = przemarznięte ciało frozen body
98. tall body = wysokie ciało tall body
99. compact body = niewielkich rozmiarów ciało compact body
100. significant body = znaczne ciało significant body
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
przyimek + body
Kolokacji: 54
with one's body • on one's body • from one's body • over one's body • for one's body • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.