"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board rzeczownik

rzeczownik + board
Kolokacji: 330
school board • State Board • executive board • bulletin board • message board • review board • circuit board • County Board • ...
board + rzeczownik
Kolokacji: 67
board member • board game • board meeting • board chairman • board seat • board official • board president • board room • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. board meeting = posiedzenie zarządu, zebranie zarządu board meeting
4. board chairman = prezes zarządu, przewodniczący rady board chairman
5. board seat = miejsce w zarządzie (stanowisko) board seat
7. board room = sala posiedzeń (miejsce, w którym zbiera się dyrekcja firmy), sala narad board room
8. board official = urzędnik zarządu board official
9. school board member = członek zarządu szkolny school board member
10. board foot = stopa deskowa (miara objętości drewna) board foot
11. board approval = aprobata zarządu board approval
12. Chicago Board Options Exchange = Chicagowskie Opcje zarządu Wymiana Chicago Board Options Exchange
13. Board Chair = Krzesło zarządu Board Chair
14. board director = dyrektor zarządu board director
16. board position = pozycja zarządu board position
17. board membership = członkostwo zarządu board membership
18. Pennsylvania School Board regulation = Pensylwania rozporządzenie szkolne zarządu Pennsylvania School Board regulation
board + czasownik
Kolokacji: 247
board approves • board votes • board meets • board consists • board appoints • board rejects • board recommends • board adopts • ...
czasownik + board
Kolokacji: 70
report to the school board • include board • chair the board • make to the board • board is appointed • board is composed • ...
przymiotnik + board
Kolokacji: 125
advisory board • three-member board • corporate board • wooden board • supervisory board • independent board • national board • ...
przyimek + board
Kolokacji: 24
including board • across the board • above board • off the board • onto the board • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.