"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. go to blow = pójdź na cios go to blow
2. begin to blow = zacznij dmuchać begin to blow
3. start blowing = zacznij dmuchać start blowing
4. want to blow = chciej dmuchnąć want to blow
5. stop blowing = przestań dmuchać stop blowing
6. begin blowing = zacznij dmuchać begin blowing
7. whistle blowing = zagwiżdż dmuchanie whistle blowing
(2) keep, avoid
Kolokacji: 2
(3) try, risk
Kolokacji: 2
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.