"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
3. taste blood = poczuć dreszczyk emocji taste blood
5. smell blood = z góry cieszyć się na myśl o klęsce swojego przeciwnika smell blood
10. lose blood = strać krew lose blood
12. find blood = znajdź krew find blood
13. need blood = krew potrzeby need blood
15. use one's blood = używać czyjś krew use one's blood
16. suck one's blood = ssać czyjś krew suck one's blood
18. bring blood = przynieś krew bring blood
19. carry blood = prowadź krew carry blood
  • Your heart beats faster to carry blood to where it's needed.
  • These are the arteries that carry blood to the heart itself.
  • Their function is to carry blood to all cells of the body.
  • These big ears have many veins, which carry blood throughout the body.
  • Veins carried blood, which was created by digested food, to the rest of the body.
  • One of the vessels which carries blood to the heart muscle is blocked.
  • In people who smoke, the arteries that carry blood to the heart become narrowed over time.
  • A strong heart carries more blood, along with oxygen and nutrients, to the rest of the body.
  • Arteries are vessels that carry blood from the heart to the body's organs.
  • Veins are the vessels that carry blood back to the heart.
20. cause blood = krew powodu cause blood
23. allow blood = pozwól krwi allow blood
26. supply blood = krew dostawcza supply blood
27. spit blood = krew śliny spit blood
29. fill with blood = napełnij się krwią fill with blood
31. kill in blood = zabij w krwi kill in blood
32. send blood = wyślij krew send blood
34. receive blood = otrzymaj krew receive blood
35. contain blood = zawieraj krew contain blood
36. dry blood = sypka krew dry blood
38. freeze one's blood = mrozić komuś krew w żyłach freeze one's blood
39. cough up blood = kasłać krwią, pluć krwią cough up blood
40. make blood = marki krew make blood
42. stir one's blood = mieszać czyjś krew stir one's blood
43. leave blood = zostaw krew leave blood
44. soak with blood = zbrocz krwią soak with blood
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.