"amount" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

amount rzeczownik

rzeczownik + amount
Kolokacji: 134
dollar amount • trace amount • loan amount • set amount • record amount • payment amount • amount of money • ...
amount + czasownik
Kolokacji: 99
amount varies • amount depends • amount increases • amount exceeds • amount goes • amount makes • amount causes • ...
czasownik + amount
Kolokacji: 209
sell amounts • contain amounts • produce amounts • make an amount • provide an amount • generate an amount • consume amounts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
1. sell amounts = sprzedaj ilości sell amounts
9. release amounts = ilości zwalniające release amounts
10. see an amount = zobacz ilość see an amount
13. hold an amount = utrzymaj ilość hold an amount
15. buy amounts = kup ilości buy amounts
18. use in amounts = wykorzystanie w ilościach use in amounts
19. eat amounts = zjedz ilości eat amounts
22. amount owed = kwota do zapłacenia amount owed
24. cost an amount = kosztuj ilość cost an amount
27. amount charged = ilość pobrała opłatę amount charged
29. decrease the amount = zmniejsz ilość decrease the amount
30. leave an amount = zostaw ilość leave an amount
31. increase the amount = zwiększ ilość increase the amount
32. limit the amount = ogranicz ilość limit the amount
33. double the amount = podwój ilość double the amount
34. send amounts = wyślij ilości send amounts
39. devote an amount = poświęć ilość devote an amount
48. gain an amount = zyskaj ilość gain an amount
52. cover an amount = pokryj ilość cover an amount
56. save an amount = oszczędź ilość save an amount
63. put an amount = włóż ilość put an amount
64. amount is kept = ilość jest zatrzymana amount is kept
65. handle amounts = obróć ilościami handle amounts
67. sell for an amount = sprzedaj za ilość sell for an amount
68. amount is set = ilość jest ustawiona amount is set
69. obtain an amount = uzyskaj ilość obtain an amount
71. amount allocated = ilość przydzieliła amount allocated
73. move amounts = ilości ruchu move amounts
74. write an amount = napisz ilość write an amount
77. place an amount = umieść ilość place an amount
84. find in amounts = znajdź w ilościach find in amounts
85. amount is called = ilość jest zażądana spłaty amount is called
86. take up an amount = podnieś ilość take up an amount
87. achieve an amount = osiągnij ilość achieve an amount
88. learn an amount = naucz się ilości learn an amount
89. amount awarded = ilość przyznała amount awarded
90. own an amount = posiadaj ilość own an amount
przymiotnik + amount
Kolokacji: 255
large amount • small amount • certain amount • significant amount • huge amount • considerable amount • fair amount • ...
przyimek + amount
Kolokacji: 24
after an amount • that amount • into an amount • by an amount • between the amount • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.