BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"agreement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

agreement rzeczownik

rzeczownik + agreement
Kolokacji: 193
trade agreement • peace agreement • bargaining agreement • plea agreement • licensing agreement • budget agreement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
  • And my second question has to do with the free trade agreement.
  • The two countries have a free trade agreement which came into force in July 2003.
  • We must also agree on the free trade agreement soon.
  • These rules have no place in a free trade agreement.
  • Texas was to have had a trade agreement with Mexico.
  • But he said the trade agreement was still needed to protect American jobs.
  • Getting these countries up to the standards required under the terms of the free trade agreement in the next 10 years will not be easy.
  • Last week, he took some time to put the trade agreement into perspective.
  • This is a free trade agreement between the two parties.
  • We must look at such things as free trade agreements.
4. plea agreement = ugoda obrończa plea agreement
6. budget agreement = porozumienie w sprawie budżetu budget agreement
7. labor agreement = układ zbiorowy pracy (umowa między pracodawcą a reprezentacją pracowników) labor agreement
8. merger agreement = umowa o połączeniu merger agreement
9. cooperation agreement = umowa kooperacyjna, umowa o współpracy cooperation agreement
14. lease agreement = umowa o dzierżawę lease agreement
15. cease-fire agreement = porozumienie o przerwaniu ognia, porozumienie w sprawie zawieszenia broni cease-fire agreement
17. loan agreement = umowa kredytowa loan agreement
18. contract agreement = kontrakt, umowa contract agreement
20. Munich Agreement = Układ Monachijski, dyktat monachijski Munich Agreement
23. affiliation agreement = zgoda przynależności affiliation agreement
26. service agreement = umowa o świadczenie usług, umowa serwisowa service agreement
27. sales agreement = umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedaży sales agreement
28. franchise agreement = umowa franchisingowa franchise agreement
31. operating agreement = posługując się zgodą operating agreement
33. ceasefire agreement = porozumienie o zawieszeniu broni ceasefire agreement
34. draft agreement = projekt umowy, zarys umowy draft agreement
38. arms agreement = umowa ramion arms agreement
39. venture agreement = umowa śmiałego przedsięwzięcia venture agreement
40. Belfast Agreement = Belfast Zgoda Belfast Agreement
41. compromise agreement = zgoda kompromisowa compromise agreement
42. management agreement = umowa zarządzania management agreement
43. security agreement = zgoda związana z bezpieczeństwem security agreement
45. credit agreement = umowa kredytowa credit agreement
46. side agreement = zgoda boczna side agreement
agreement + czasownik
Kolokacji: 126
agreement expires • agreement requires • agreement allows • agreement reaches • agreement provides • agreement covers • ...
czasownik + agreement
Kolokacji: 77
nod agreement • win agreement • sign an agreement • reach an agreement • negotiate an agreement • nod in agreement • ...
przymiotnik + agreement
Kolokacji: 234
international agreement • tentative agreement • final agreement • mutual agreement • general agreement • bilateral agreement • ...
przyimek + agreement
Kolokacji: 27
in agreement • by agreement • following an agreement • without an agreement • into an agreement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.