Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"statement" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. twierdzenie [COUNTABLE]
  The professor used numerous documents to back up his statements. (Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenie.)
 2. zestawienie (np. dokonanych płatności), wyciąg (bankowy) [COUNTABLE]
  I receive a bank statement every month. (Każdego miesiąca dostaję wyciąg bankowy.)
 3. komunikat [COUNTABLE]
 4. wyrażenie, wypowiedź formal [UNCOUNTABLE]
 5. oświadczenie
  The company issued a statement concerning the cause of the explosion. (Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.)
  link synonim: announcement
czasownik
 1. uznawać dziecko w wieku szkolnym za wybitnie uzdolnione przyznając jednocześnie dodatkowe fundusze na naukę British English

Pytania i odpowiedzi — "statement"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "statement"

understatement = powściągliwość, delikatne ujęcie (czegoś), umniejszanie, niedopowiedzenie
overstatement = przesada, wyolbrzymienie
financial statement , finance statement = raport finansowy, sprawozdanie finansowe
misstatement = błędne oświadczenie, nieścisłość
mission statement = hasło przewodnie
opening statement = oświadczenie wstępne
restatement = ponowne przedstawienie
policy statement = statut
joint statement = wspólne oświadczenie
fashion statement = ekstrawaganckie ubranie
bank statement = wyciąg z banku
income statement = rachunek zysków i strat
closing statement = zestawienie końcowe (np. obrotów handlowych)
press statement = oświadczenie prasowe
account statement = wyciąg z konta bankowego
make a fashion statement = nosić się ekstrawagancko
paperless statement , e-statement = wyciąg elektroniczny
risk statement = deklaracja ryzyka
positioning statement = informacja o pozycjonowaniu
operating statement = sprawozdanie z działalności
active statement = instrukcja akcji
assignment statement = instrukcja przypisania
fraudulent statement = fałszywe zeznanie
recapitulative statement = informacja podsumowująca (informacja składana dla transakcji wewnątrzwspólnotowych)
cash flow statement = sprawozdanie z przepływów pieniężnych
deficiency account , deficiency statement = rachunek deficytowy
statement of claim = twierdzenie powództwa
financial statement disclosure = obowiązek ujawnienia sprawozdania finansowego
cash report , cash statement = raport kasowy
financial flow statement = zestawienie przepływów finansowych
financial statement analysis = analiza sprawozdania finansowego
cash and flow statement = raport kasowy
copy strategy statement = strategia tekstu reklamy
production quota statement = deklaracja kwot produkcyjnych
right to refuse statements = prawo do odmowy składania zeznań
statements of means = oświadczenie finansowe
profit and loss account British English , profit and loss statement American English = rachunek zysków i strat