Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"statement" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. twierdzenie, oświadczenie [COUNTABLE]
  The company issued a statement concerning the cause of the explosion. (Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.)
  The professor used numerous documents to back up his statements. (Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenie.)
 2. zestawienie (np. dokonanych płatności), wyciąg (bankowy) [COUNTABLE]
  I receive a bank statement every month. (Każdego miesiąca dostaję wyciąg bankowy.)
 3. komunikat [COUNTABLE]
 4. wyrażenie, wypowiedź formal [UNCOUNTABLE]
czasownik
 1. uznawać dziecko w wieku szkolnym za wybitnie uzdolnione przyznając jednocześnie dodatkowe fundusze na naukę British English

Pytania i odpowiedzi — "statement"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "statement"

understatement = powściągliwość, delikatne ujęcie (czegoś), umniejszanie, niedopowiedzenie
overstatement = przesada, wyolbrzymienie
financial statement , finance statement = raport finansowy, sprawozdanie finansowe
misstatement = błędne oświadczenie, nieścisłość
mission statement = hasło przewodnie
opening statement = oświadczenie wstępne
restatement = ponowne przedstawienie
policy statement = statut
joint statement = wspólne oświadczenie
fashion statement = ekstrawaganckie ubranie
bank statement = wyciąg z banku
income statement = rachunek zysków i strat
press statement = oświadczenie prasowe
account statement = wyciąg z konta bankowego
closing statement = zestawienie końcowe (np. obrotów handlowych)
make a fashion statement = nosić się ekstrawagancko
paperless statement , e-statement = wyciąg elektroniczny
fraudulent statement = fałszywe zeznanie
positioning statement = informacja o pozycjonowaniu
risk statement = deklaracja ryzyka
operating statement = sprawozdanie z działalności
active statement = instrukcja akcji
assignment statement = instrukcja przypisania
recapitulative statement = informacja podsumowująca (informacja składana dla transakcji wewnątrzwspólnotowych)
deficiency account , deficiency statement = rachunek deficytowy
cash report , cash statement = raport kasowy
statement of claim = twierdzenie powództwa
financial statement disclosure = obowiązek ujawnienia sprawozdania finansowego
cash flow statement = sprawozdanie z przepływów pieniężnych
financial flow statement = zestawienie przepływów finansowych
financial statement analysis = analiza sprawozdania finansowego
cash and flow statement = raport kasowy
copy strategy statement = strategia tekstu reklamy
production quota statement = deklaracja kwot produkcyjnych
statements of means = oświadczenie finansowe
right to refuse statements = prawo do odmowy składania zeznań
profit and loss account British English , profit and loss statement American English = rachunek zysków i strat
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.