Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"rhyme" po polsku — Słownik angielsko-polski

rhyme
także: rime

rzeczownik
  1. wiersz, wierszyk
  2. rym [UNCOUNTABLE]

rhyme rzeczownik

The 100 questions did not seem to have any particular rhyme or reason.

100 pytań nie wydawało się mieć jakikolwiek szczegółowy rym albo powód.

Some things in life have no rhyme or reason to them.

Jakieś rzeczy w życiu dostawać żaden rym albo powód do nich.

"And no one can come up with any rhyme or reason other than the times we live in."

"I nikt nie może występować z jakimkolwiek rymem albo powodem poza czasami, w których żyjemy."

But once having made a rhyme, the child could hold up the light for all to see.

Ale kiedyś zrobiwszy rym, dziecko mogło podtrzymać wszystkim światło zobaczyć.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. rymować się
    What rhymes with "emotion"? (Co rymuje się z "emocją"?)

rhyme czasownik

You might think that these two words do not rhyme.

Możesz myśleć, że te dwa słowa nie rymują.

Do boys and girls experience something different when they rhyme?

Chłopcy i dziewczyny doświadczają czegoś innego gdy oni rymują?

And the name must rhyme with the end of the sentence.

I imię musi rymować z końcem zdania.

"I was writing things down, and they started to rhyme."

"Zapisywałem rzeczy, i zaczęli rymować."

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "rhyme"

nursery rhyme = rymowanka
rhyme scheme = układ rymów
no rhyme or reason = bez ładu i składu
eye rhyme , sight rhyme = rym wzrokowy, rym optyczny (o wyrazach z identyczną pisownią, ale inną wymową)
half rhyme = konsonans
counting rhyme = wyliczanka
skipping rhyme = rymowana wyliczanka (przy zabawie ze skakanką)
internal rhyme = rym wewnętrzny
alternate rhyme = rym przeplatany, rym krzyżowy
rhyme royal = strofa królewska (w wierszu)
male rhyme = rym męski
initial rhyme = rym inicjalny
nonsense poems , nonsense verse , nonsense rhymes = wiesz purnonsensowny
rhyming couplet = rymowany dwuwiersz
rhyming slang = rymowany slang
Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.