Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"asset" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. atut, zaleta (użyteczna zdolność, przydatna rzecz) [SINGULAR]
  It would be a wonderful asset. (To byłby wspaniały atut.)
  From that point of view his inexperience is an asset. (Z tego punktu widzenia jego brak doświadczenia jest zaletą.)
  Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset. (Jasne, to jest katastrofa, ale może uda nam się zamienić ją w zaletę.)
 2. własność, rzecz posiadana, kapitał [COUNTABLE]
 3. plus, atut, zaleta [COUNTABLE]
  His sense of humor is a real asset. (Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.)
 4. cenny nabytek, rzecz wartościowa [SINGULAR]
  He's a true asset to our company. (On jest prawdziwie cennym nabytkiem dla naszej firmy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

assets **

rzeczownik
 1. aktywa, majątek [PLURAL]
  any item of economic value owned by a company that may be converted into cash
  After the company went bankrupt, their assets were worthless. (Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "asset"

asset management = zarządzanie aktywami
liquid assets , fluid assets = środki płynne, aktywa płynne
capital assets , fixed assets = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
tangible assets = środki trwałe, aktywa materialne
net assets = aktywa netto
asset allocation = alokacja aktywów
intangible assets = wartości niematerialne i prawne
financial assets = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
current assets = majątek obrotowy, aktywa obrotowe
net asset value = wartość aktywów netto
assets and liabilities = aktywa i pasywa (w sprawozdaniu finansowym)
cash assets = aktywa gotówkowe, środki gotówkowe
asset stripping = wyprzedaż aktywów nabytej spółki
disposable assets = majątek rozporządzalny
floating assets = środki obrotowe
wasting assets = aktywa zużywalne
human assets = kapitał ludzki
business assets = aktywa przedsiębiorstwa handlowego
freeze somebody's assets = zamrozić czyjeś aktywa
asset stripper = osoba wyprzedająca aktywa nabytej spółki
asset manageability = łatwość zarządzania zasobami
asset backing = ogólna wartość majątku przedsiębiorstwa
quick assets = aktywa łatwe do upłynnienia
complementary assets = aktywa uzupełniające
asset identification = identyfikacja aktywów
asset-backed security , ABS (skrót) = papier wartościowy zabezpieczony aktywami
non-liquid assets = aktywa niepłynne
risk asset ratio = współczynnik aktywów trudnych do upłynnienia
customer return on assets = zwrot konsumencki z artykułów
asset-based marketing = marketing oparty na osiągnięciach
financial assets liquidity = płynność aktywów finansowych
financial fixed assets = finansowe aktywa trwałe, finansowy majątek trwały
sell a company's assets = sprzedawać majątek firmy
affidavit of assets = wyjawienie majątku
financial asset held for trading = składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
demand for domestic-denominated assets = zapotrzebowanie na aktywa denominowane w walucie krajowej
have a fire sale of assets = wyprzedawać swoje aktywa
costs of manufacture of fixed assets = koszty wytworzenia środków trwałych
Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?