Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"asset" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. atut, zaleta (użyteczna zdolność, przydatna rzecz) [SINGULAR]
  It would be a wonderful asset. (To byłby wspaniały atut.)
  From that point of view his inexperience is an asset. (Z tego punktu widzenia jego brak doświadczenia jest zaletą.)
  Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset. (Jasne, to jest katastrofa, ale może uda nam się zamienić ją w zaletę.)
 2. własność, rzecz posiadana, kapitał [COUNTABLE]
 3. plus, atut, zaleta [COUNTABLE]
  His sense of humor is a real asset. (Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.)
 4. cenny nabytek, rzecz wartościowa [SINGULAR]
  He's a true asset to our company. (On jest prawdziwie cennym nabytkiem dla naszej firmy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

assets **

rzeczownik
 1. aktywa, majątek [PLURAL]
  any item of economic value owned by a company that may be converted into cash
  After the company went bankrupt, their assets were worthless. (Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "asset"

asset management = zarządzanie aktywami
capital assets , fixed assets = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
liquid assets , fluid assets = środki płynne, aktywa płynne
current assets = majątek obrotowy, aktywa obrotowe
asset allocation = alokacja aktywów
personal assets = majątek osobisty
intangible assets = wartości niematerialne i prawne
financial assets = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
total assets = aktywa razem
net assets = aktywa netto
tangible assets = środki trwałe, aktywa materialne
net asset value = wartość aktywów netto
assets and liabilities = aktywa i pasywa (w sprawozdaniu finansowym)
cash assets = aktywa gotówkowe, środki gotówkowe
wasting assets = aktywa zużywalne
human assets = kapitał ludzki
business assets = aktywa przedsiębiorstwa handlowego
asset stripping = obdarcie z aktywów, wyprzedaż aktywów (nabycie spółki po cenie niższej, niż wartość jej aktywów i sprzedaż tych aktywów)
asset stripper = osoba wyprzedająca aktywa nabytej spółki
asset manageability = łatwość zarządzania zasobami
asset backing = ogólna wartość majątku przedsiębiorstwa
quick assets = aktywa łatwe do upłynnienia
complementary assets = aktywa uzupełniające
asset identification = identyfikacja aktywów
freeze somebody's assets = zamrozić czyjeś aktywa
floating assets = środki obrotowe
disposable assets = majątek rozporządzalny
asset-backed security , ABS (skrót) = papier wartościowy zabezpieczony aktywami
non-liquid assets = aktywa niepłynne
sell a company's assets = sprzedawać majątek firmy
affidavit of assets = wyjawienie majątku
current financial assets = krótkoterminowe aktywa finansowe
tangible non-current assets = rzeczowe aktywa trwałe
non-current financial assets = długoterminowe aktywa finansowe
deferred income tax assets = aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
risk asset ratio = współczynnik aktywów trudnych do upłynnienia
financial assets liquidity = płynność aktywów finansowych
financial fixed assets = finansowe aktywa trwałe, finansowy majątek trwały