Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"asset" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. atut, zaleta (użyteczna zdolność, przydatna rzecz) [SINGULAR]
  It would be a wonderful asset. (To byłby wspaniały atut.)
  From that point of view his inexperience is an asset. (Z tego punktu widzenia jego brak doświadczenia jest zaletą.)
  Sure, this is a disaster, but maybe we can turn it into an asset. (Jasne, to jest katastrofa, ale może uda nam się zamienić ją w zaletę.)
 2. własność, rzecz posiadana, kapitał [COUNTABLE]
 3. plus, atut, zaleta [COUNTABLE]
  His sense of humor is a real asset. (Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.)
 4. cenny nabytek, rzecz wartościowa [SINGULAR]
  He's a true asset to our company. (On jest prawdziwie cennym nabytkiem dla naszej firmy.)

asset rzeczownik

The real assets you have as a company are in the culture.

Środki trwałe, które masz jako spółka jest w kulturze.

Several of the new companies had no assets at all.

Kilka z nowych przedsiębiorstw nie miało żadnych aktywa wcale.

Why give them so much time to call the assets back?

Dlaczego poświęcać im tak dużo czasu oddzwonić do aktywa?

Only then can we make the best possible use of all our assets!

Dopiero wtedy możemy robić najlepsze możliwe użycie wszystkich swoich aktywa!

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

assets **

rzeczownik
 1. aktywa, majątek [PLURAL]
  any item of economic value owned by a company that may be converted into cash
  After the company went bankrupt, their assets were worthless. (Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.)

assets rzeczownik

The real assets you have as a company are in the culture.

Środki trwałe, które masz jako spółka jest w kulturze.

Several of the new companies had no assets at all.

Kilka z nowych przedsiębiorstw nie miało żadnych aktywa wcale.

Why give them so much time to call the assets back?

Dlaczego poświęcać im tak dużo czasu oddzwonić do aktywa?

Only then can we make the best possible use of all our assets!

Dopiero wtedy możemy robić najlepsze możliwe użycie wszystkich swoich aktywa!

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "asset"

asset management = zarządzanie aktywami
capital assets , fixed assets = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
liquid assets , fluid assets = środki płynne, aktywa płynne
current assets = majątek obrotowy, aktywa obrotowe
financial assets = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
net assets = aktywa netto
asset allocation = alokacja aktywów
intangible assets = wartości niematerialne i prawne
tangible assets = środki trwałe, aktywa materialne
net asset value = wartość aktywów netto
assets and liabilities = aktywa i pasywa (w sprawozdaniu finansowym)
freeze somebody's assets = zamrozić czyjeś aktywa
floating assets = środki obrotowe
disposable assets = majątek rozporządzalny
business assets = aktywa przedsiębiorstwa handlowego
wasting assets = aktywa zużywalne
human assets = kapitał ludzki
cash assets = aktywa gotówkowe, środki gotówkowe
asset stripping = wyprzedaż aktywów nabytej spółki
asset manageability = łatwość zarządzania zasobami
quick assets = aktywa łatwe do upłynnienia
complementary assets = aktywa uzupełniające
asset identification = identyfikacja aktywów
asset backing = ogólna wartość majątku przedsiębiorstwa
asset stripper = osoba wyprzedająca aktywa nabytej spółki
asset-backed security , ABS (skrót) = papier wartościowy zabezpieczony aktywami
non-liquid assets = aktywa niepłynne
risk asset ratio = współczynnik aktywów trudnych do upłynnienia
financial assets liquidity = płynność aktywów finansowych
financial fixed assets = finansowe aktywa trwałe, finansowy majątek trwały
customer return on assets = zwrot konsumencki z artykułów
asset-based marketing = marketing oparty na osiągnięciach
sell a company's assets = sprzedawać majątek firmy
affidavit of assets = wyjawienie majątku
financial asset held for trading = składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
demand for domestic-denominated assets = zapotrzebowanie na aktywa denominowane w walucie krajowej
have a fire sale of assets = wyprzedawać swoje aktywa
costs of manufacture of fixed assets = koszty wytworzenia środków trwałych
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.