Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"source" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. źródło (np. pieniędzy, natchnienia) [COUNTABLE]
  It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
  We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
  The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
 2. źródło, początek (np. problemów) [COUNTABLE]
 3. źródło informacji (osoba, książka lub dokument) [COUNTABLE]
 4. źródło (rzeki) [COUNTABLE]
  ! synonim: spring
 5. kod źródłowy technical [COUNTABLE]

source rzeczownik

But for many, the real question is the source of the problems.

Gdyby nie wielu, prawdziwe pytanie jest źródłem problemów.

He said his source left him even more things in a will.

Powiedział, że jego źródło zostawia go nawet więcej rzeczy w woli.

The face looked over her at the source of the light.

Twarz obejrzała ją u źródła światła.

They are the most important source of energy for your body.

Oni są najwięcej ważnego źródła energii dla twojego ciała.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pozyskiwać, uzyskiwać technical
 2. znaleźć źródło (np. potrzebnych części)

source czasownik

The second is sourcing, at least if you are a big company.

Drugi zaopatruje się, co najmniej jeśli jesteś dużą spółką.

This new state sourcing was held for all times from now on.

To zaopatrywanie się nowego państwa odbywało się przez wszystkie czasy od tej chwili.

Are we talking about the distribution and sourcing of water?

Rozmawiamy o dystrybucji i zaopatrywaniu się wody?

Now we've got to get the people crowd sourcing it.

Teraz namówiliśmy by mieć ludzi tłum zaopatrujący się w to.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "source"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "source"

energy source = źródło energii
primary source = główne źródło (+1 inne znaczenie)
reliable source = wiarygodne źródło
reliable sources = wiarygodne źródła
food source = źródło pożywienia
water source = źródło wody
information source = źródło informacji
source material = materiał źródłowy
open-source = o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
power source = źródło energii
light source = źródło światła
data source = źródło danych
funding source = źródło finansowania
source of income = źródło dochodu
supply source = źródło zaopatrzenia
open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego
source book = źródło, tekst źródłowy
official sources = źródła oficjalne
public sources = źródła publiczne
commercial sources = źródła handlowe
source document = dokument źródłowy
source reduction = zmniejszanie ilości odpadów u źródła
source code = kod źródłowy
heat source = źródło gorąca
secondary source = źródło wtórne (informacji)
source of friction = źródła tarć
radio source , radio star = radioźródło
source of supply = źródło zaopatrzenia
source file = plik źródłowy
source directory = katalog źródłowy
source manager = menedżer źródeł
message source = źródło komunikatu, źródło wiadomości
source program = program źródłowy
at source = od pensji (np. odliczać coś)
communications sourcer = źródło komunikacji
experiential sources = źródła doświadczalne
dual sourcing = podwójne źródło (nabywanie produktów od dwóch dostawców)
international sourcing = zaopatrywanie się w skali międzynarodowej
co-sourcing = połączenie zasobów dostawcy usług i zleceniodawcy

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?