Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"source" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. źródło (np. pieniędzy, natchnienia) [COUNTABLE]
  It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
  We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
  The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
 2. źródło, początek (np. problemów) [COUNTABLE]
 3. źródło informacji (osoba, książka lub dokument) [COUNTABLE]
 4. źródło (rzeki) [COUNTABLE]
  ! synonim: spring
 5. kod źródłowy technical [COUNTABLE]

source rzeczownik

But for many, the real question is the source of the problems.

Gdyby nie wielu, prawdziwe pytanie jest źródłem problemów.

He said his source left him even more things in a will.

Powiedział, że jego źródło zostawia go nawet więcej rzeczy w woli.

The face looked over her at the source of the light.

Twarz obejrzała ją u źródła światła.

They are the most important source of energy for your body.

Oni są najwięcej ważnego źródła energii dla twojego ciała.

czasownik
 1. pozyskiwać, uzyskiwać technical
 2. znaleźć źródło (np. potrzebnych części)

source czasownik

The second is sourcing, at least if you are a big company.

Drugi zaopatruje się, co najmniej jeśli jesteś dużą spółką.

This new state sourcing was held for all times from now on.

To zaopatrywanie się nowego państwa odbywało się przez wszystkie czasy od tej chwili.

Are we talking about the distribution and sourcing of water?

Rozmawiamy o dystrybucji i zaopatrywaniu się wody?

Now we've got to get the people crowd sourcing it.

Teraz namówiliśmy by mieć ludzi tłum zaopatrujący się w to.

Pytania i odpowiedzi - source

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - source

food source = źródło pożywienia
water source = źródło wody
reliable sources = wiarygodne źródła
energy source = źródło energii
primary source = główne źródło (+1 inne znaczenie)
reliable source = wiarygodne źródło
power source = źródło energii
light source = źródło światła
data source = źródło danych
funding source = źródło finansowania
information source = źródło informacji
source material = materiał źródłowy
open-source = o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
source of income = źródło dochodu
source reduction = zmniejszanie ilości odpadów u źródła
source code = kod źródłowy
secondary source = źródło wtórne (informacji)
source book = źródło, tekst źródłowy
official sources = źródła oficjalne
source document = dokument źródłowy technical
heat source = źródło gorąca
open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego
public sources = źródła publiczne
supply source = źródło zaopatrzenia
commercial sources = źródła handlowe
radio source , radio star = radioźródło
source of friction = źródła tarć
source of supply = źródło zaopatrzenia
source directory = katalog źródłowy technical
source manager = menedżer źródeł technical
message source = źródło komunikatu, źródło wiadomości
source file = plik źródłowy technical
at source = od pensji (np. odliczać coś) British English
source program = program źródłowy technical
communications sourcer = źródło komunikacji
experiential sources = źródła doświadczalne
dual sourcing = podwójne źródło (nabywanie produktów od dwóch dostawców)
international sourcing = zaopatrywanie się w skali międzynarodowej
co-sourcing = połączenie zasobów dostawcy usług i zleceniodawcy

200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.