Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"source" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. źródło (np. pieniędzy, natchnienia) [COUNTABLE]
  It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
  We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
  The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
 2. źródło, początek (np. problemów) [COUNTABLE]
 3. źródło informacji (osoba, książka lub dokument) [COUNTABLE]
 4. źródło (rzeki) [COUNTABLE]
  ! synonim: spring
 5. kod źródłowy technical [COUNTABLE]

source rzeczownik

But for many, the real question is the source of the problems.

Gdyby nie wielu, prawdziwe pytanie jest źródłem problemów.

He said his source left him even more things in a will.

Powiedział, że jego źródło zostawia go nawet więcej rzeczy w woli.

The face looked over her at the source of the light.

Twarz obejrzała ją u źródła światła.

They are the most important source of energy for your body.

Oni są najwięcej ważnego źródła energii dla twojego ciała.

czasownik
 1. pozyskiwać, uzyskiwać technical
 2. znaleźć źródło (np. potrzebnych części)

source czasownik

The second is sourcing, at least if you are a big company.

Drugi zaopatruje się, co najmniej jeśli jesteś dużą spółką.

This new state sourcing was held for all times from now on.

To zaopatrywanie się nowego państwa odbywało się przez wszystkie czasy od tej chwili.

Are we talking about the distribution and sourcing of water?

Rozmawiamy o dystrybucji i zaopatrywaniu się wody?

Now we've got to get the people crowd sourcing it.

Teraz namówiliśmy by mieć ludzi tłum zaopatrujący się w to.

Pytania i odpowiedzi - source

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - source

energy source = źródło energii
food source = źródło pożywienia
water source = źródło wody
reliable sources = wiarygodne źródła
primary source = główne źródło (+1 inne znaczenie)
reliable source = wiarygodne źródło
power source = źródło energii
light source = źródło światła
data source = źródło danych
funding source = źródło finansowania
source of income = źródło dochodu
information source = źródło informacji
source material = materiał źródłowy
open-source = o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
supply source = źródło zaopatrzenia
commercial sources = źródła handlowe
source book = źródło, tekst źródłowy
official sources = źródła oficjalne
source document = dokument źródłowy technical
public sources = źródła publiczne
source reduction = zmniejszanie ilości odpadów u źródła
source code = kod źródłowy
secondary source = źródło wtórne (informacji)
heat source = źródło gorąca
open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego
source of friction = źródła tarć
radio source , radio star = radioźródło
source of supply = źródło zaopatrzenia
source file = plik źródłowy technical
at source = od pensji (np. odliczać coś) British English
source program = program źródłowy technical
source directory = katalog źródłowy technical
source manager = menedżer źródeł technical
message source = źródło komunikatu, źródło wiadomości
source provider = dostawca źródłowy technical
header source = źródło nagłówka technical
source depot = magazyn źródeł technical
dual sourcing = podwójne źródło (nabywanie produktów od dwóch dostawców)
international sourcing = zaopatrywanie się w skali międzynarodowej

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?