Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"rhyme" po polsku - Słownik angielsko-polski

rhyme , also: rime

rzeczownik
  1. wiersz, wierszyk Dodaj do powtórek w eTutor
  2. rym Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]

rhyme rzeczownik

The 100 questions did not seem to have any particular rhyme or reason.

100 pytań nie wydawało się mieć jakikolwiek szczegółowy rym albo powód.

Some things in life have no rhyme or reason to them.

Jakieś rzeczy w życiu dostawać żaden rym albo powód do nich.

"And no one can come up with any rhyme or reason other than the times we live in."

"I nikt nie może występować z jakimkolwiek rymem albo powodem poza czasami, w których żyjemy."

But once having made a rhyme, the child could hold up the light for all to see.

Ale kiedyś zrobiwszy rym, dziecko mogło podtrzymać wszystkim światło zobaczyć.

czasownik
  1. rymować się Dodaj do powtórek w eTutor
    What rhymes with "emotion"? (Co rymuje się z "emocją"?) Dodaj do powtórek w eTutor

rhyme czasownik

You might think that these two words do not rhyme.

Możesz myśleć, że te dwa słowa nie rymują.

Do boys and girls experience something different when they rhyme?

Chłopcy i dziewczyny doświadczają czegoś innego gdy oni rymują?

And the name must rhyme with the end of the sentence.

I imię musi rymować z końcem zdania.

"I was writing things down, and they started to rhyme."

"Zapisywałem rzeczy, i zaczęli rymować."

Pytania i odpowiedzi - rhyme

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - rhyme
nursery rhyme = rymowanka
rhyme scheme = układ rymów
no rhyme or reason = bez ładu i składu
eye rhyme , sight rhyme = rym wzrokowy, rym optyczny (o wyrazach z identyczną pisownią, ale inną wymową)
internal rhyme = literary rym wewnętrzny
skipping rhyme = rymowana wyliczanka (przy zabawie ze skakanką)
half rhyme = konsonans
counting rhyme = wyliczanka
alternate rhyme = literary rym przeplatany, rym krzyżowy
rhyme royal = strofa królewska (w wierszu)
male rhyme = rym męski
initial rhyme = rym inicjalny
nonsense poems , nonsense verse , nonsense rhymes = wiesz purnonsensowny
rhyming couplet = rymowany dwuwiersz
rhyming slang = BrE rymowany slang

Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?