Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"major" po polsku - Słownik angielsko-polski

przymiotnik
 1. ważny, znaczny, główny Dodaj do powtórek w eTutor
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: chief
  przeciwieństwo: minor

major przymiotnik

In the end, the show went off without major problems.

W końcu, widowisko wyszło bez głównych problemów.

He may leave after the season for a job at a major program.

On może wychodzić po sezonie dla pracy na ważnym programie.

Yet child care has never been a major political issue.

Już pomoc dla dzieci nigdy nie była główną kwestią polityczną.

He later was a director of several other major companies.

Później był dyrektorem kilku innej liczącej się firmy.

rzeczownik
 1. dur Dodaj do powtórek w eTutor

major rzeczownik

The Major came in to see her pretty often while you were away.

Główny wszedł by widzieć ją całkiem często podczas gdy byłeś daleko.

All this true reason why he want to go with you, Major.

Cały ten prawdziwy powód dlaczego on chcieć pójść z tobą, Główny.

Major was 19 years old when in 1962 his father died at the age of 83.

Główny miał 19 lat gdy w 1962 jego ojciec umarł w wieku 83 lat.

All we need to do is wear them out, Major.

Wszystko musimy robić jest wycieńczać ich, Główny.

major **, (abbreviation) Maj.

rzeczownik
 1. major (stopień wojskowy) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.) Dodaj do powtórek w eTutor
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.) Dodaj do powtórek w eTutor

major rzeczownik

The Major came in to see her pretty often while you were away.

All this true reason why he want to go with you, Major.

Major was 19 years old when in 1962 his father died at the age of 83.

All we need to do is wear them out, Major.

 1. major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) Dodaj do powtórek w eTutor

BrE subject ****, AmE major **, field of study

The Department of Chemistry atFaculty of HumanitiesFaculty of 'Humanistic Sciences'. Jujugrey's Profile · About this blog
rzeczownik
 1. kierunek studiów Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.) Dodaj do powtórek w eTutor
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?) Dodaj do powtórek w eTutor
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.) Dodaj do powtórek w eTutor

subject, major, field of study rzeczownik

We had been talking around the subject for more than a year.

Rozmawialiśmy około tematu dla więcej niż rok.

Every year or two you need to find a new subject.

Co roku albo dwa musisz znaleźć nowy temat.

The subject was his state of mind, and he quickly lost hope.

Temat był swoim stanem umysłowym, i szybko stracił nadzieję.

But I know the subject, sometimes better than they do.

Ale znam temat, czasami lepiej niż oni robić.

Pytania i odpowiedzi - major

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - major
major change = znaczna, znacząca zmiana
major-league = pierwszoligowy (+1 inne znaczenie)
major factor = główny czynnik
major in sth = AmE student czegoś (danego kierunku)
the Major Leagues = amerykańska pierwsza liga baseballowa
major general , (abbreviation) Maj Gen = generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji)
major general , divisional general = generał dywizji (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
major component = najważniejszy składnik
major obstacle , serious obstacle = poważna przeszkoda
major decisions = najważniejsze decyzje
major advantage = znacząca przewaga
major task = główne zadanie
major operation = poważna operacja
major label = wielka wytwórnia płytowa (jedna z wytwórni wchodzących w skład Wielkiej Czwórki wiodącej na rynku muzycznym)
major media = główne środki przekazu
major scale = skala durowa
major premise = przesłanka większa
major departure = główne odstępstwo
major weakness = główna słabość
major sponsor = główny sponsor
major competitors = główni konkurenci
drum major = tamburmajor (lider maszerującej orkiestry) (+1 inne znaczenie)
major exception = wielki wyjątek
major axis = oś wielka
Great Bear , Ursa Major = Wielka Niedźwiedzica
majordomo , also: major-domo = old-fashioned majordom, majordomus
majorly = informal w dużym stopniu, w znacznym stopniu
sergeant major , (abbreviation) Sgt Maj. , (abbreviation) SM = starszy sierżant sztabowy
big polluter , major polluter , main polluter = główny truciciel
go major = pójść na całego
Major Canis = Pies Wielki
major suit = starszy kolor (kiery lub piki)
major drivers = główne siły napędowe

"major (stopień wojskowy)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

major (stopień wojskowy) = major , (abbreviation) Maj.
major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = major , (abbreviation) Maj.
generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji) = major general , (abbreviation) Maj Gen

Diki ma 150000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?